Aspasia gooit roet in eten begroting

Body: 
De begroting van 2000 en de meerjarenbegroting tot2004 van de Universiteit Utrecht zijn afgelopen dinsdag met eenmeerderheid van stemmen onder voorbehoud goedgekeurd door deUniversiteitsraad. Degene die roet in het eten gooide, was deminnares van Pericles: Aspasia.

Dat we daar nu weer over moeten praten, verzuchtte het collegevan bestuur, met eerdere discussies in het achterhoofd. Het gaat omeen relatief luttel bedrag op een totale begroting van een miljardgulden. Laat het rusten, zo leek het CvB te denken. Maar zogemakkelijk kwamen Veldhuis en Voorma er niet vanaf. Zij moestenbeloven vroeg in het nieuwe jaar terug te komen met een evaluatievan Aspasia waarna de U-raad pas een beslissing neemt over definanciering van het fonds.

Onderzoeksorganisatie NWO heeft onlangs het Aspasiafondsopgericht om vrouwelijke onderzoekers een kans te bieden door testromen naar de functie van senior docent/onderzoeker. Utrechtkreeg van NWO geld voor vier plaatsen. Het college van bestuurgarandeerde echter gul garant te staan voor tien plaatsen. Hiervooris vier ton uitgetrokken in de begroting van de komende jaren. Gulbleek de geste echter niet te zijn. Want twee andere potjes vooremancipatiedoeleinden - ter waarde van zo'n 3,5 ton - warenverdwenen uit de boeken.

De studentengeleding van de U-raad eiste een herstel van deandere twee potjes om op een breder terrein bezig te zijn met hetbehoud van vrouwelijk talent aan de universiteit. Deze eis werdniet door het CvB gehonoreerd. Wel is beloofd snel met eenevaluatie te komen van het emancipatiebeleid op de verschillendefaculteiten.

Ook plaatsten de studenten bij enkele andere punten vraagtekenszoals de begroting van de topbeurzen. Ook hier stemde een beloftevan het college de studenten milder. Een aantal van hen bleefechter ontevreden over de meerjarenbegroting die geen onderbouwinggaf van de uitgetrokken bedragen voor verschillende projecten.

GK