AZU wil minder 'gewone' patiënten

Body: 
In het Academisch Ziekenhuis komt in de toekomstminder plaats voor patiënten met eenvoudige aandoeningen. Omde zorg voor deze 'gewone' patiënten toch te garanderen gaathet AZU nauw samenwerken met andere zorginstellingen in de regioUtrecht.

Dit is een van de talloze opmerkelijke voorstellen die de Raadvan Bestuur van het Universitair Medisch Centrum doet in de dezeweek verschenen nota 'Vernieuwing als opdracht'. Volgens hetUMC-bestuur is het niet doelmatig dat de dure faciliteiten van hetziekenhuis maar zo weinig worden gebruikt voor de complexe gevallenwaarvoor ze zijn bedoeld. Op dit moment is het opnemen van 'gewone'patiënten omwille van de inkomsten nog onmisbaar, maar hetziekenhuisbestuur hoopt daar in overleg met verzekeraars en deoverheid verandering in te brengen. Het patiëntenaanbod dientvolgens het UMC-bestuur meer te stroken met de ambitie binnen hetUMC om zogeheten 'topreferente' zorg te leveren.

Ambitie is een term waarvan de hele nota over de toekomst vanhet medisch cluster doordrenkt is. Zo stelt het bestuur dat het UMC- dit jaar voor de tweede maal door Elsevier tot beste ziekenhuisvan Nederland uitgeroepen - zowel op zorg- als op onderwijsgebiedblijvend bij de landelijke top drie moet gaan behoren. De medischeonderzoekers kunnen de borst zo mogelijk nog natter maken. Hunonderzoek dient straks minimaal 4,5 te scoren op de landelijkgehanteerde '1 tot 5' schaal. Overigens definieert de Raad vanBestuur in de nota met de kernbegrippen genen, vaten, afweer,hersenen en beeldvorming vijf duidelijk afgebakendeonderzoeksgebieden. 'Onderzoek dat buiten deze velden valt, zaluiterst kritisch worden bezien op de wenselijkheid vancontinuering.'

Met plannen voor vijf eigen pioniersplaatsen voor veelbelovendejonge onderzoekers (twee miljoen gulden per jaar), een jaarlijksesubsidiecompetitie (drie miljoen) en enkele plaatsen voor, liefstNoord-Amerikaanse gastonderzoekers (een kwart miljoen), en met deaankondiging dat een gebrek aan kwaliteit direct gevolgen zalhebben voor de voortzetting van het onderzoek, maakt het UMCduidelijk grote waarde te hechten aan kwalitatief hoogwaardigonderzoek. Maar ook op onderwijsgebied willen de Utrechtse mediciopvallend nieuwe wegen inslaan.

Als het aan de Raad van Bestuur ligt, komt er in plaats van dehuidige optelsom van artsopleiding en specialistenopleiding in detoekomst één geïntegreerde opleiding tot medischspecialist. Die opleiding moet veel korter gaan duren dan dehuidige. Terwijl specialisten op dit moment inclusief wachttijdenvijftien tot zeventien jaar over hun opleidingdoen, moet huntoekomstige collega binnen tien tot twaalf jaar klaar kunnen zijn.Ook voor studenten die bij nader inzien geen arts willen worden,biedt de nota soelaas. Naast de 'traditionele' artsenopleidingkrijgt Utrecht een brede waaier aan alternatieveopleidingsmogelijkheden voor geneeskundestudenten. In samenwerkingmet externe partners zullen afstudeerrichtingen worden ingericht inde wetenschapsjournalistiek, de informatica en de techniek. Ook deterugkeer van tandheelkunde naar Utrecht moet volgens de Raad vanBestuur met nadruk worden gestimuleerd.

Om alle veranderingen mogelijk te maken moeten ziekenhuis enfaculteit in de visie van de Raad van Bestuur samensmelten totéén organisatie met één huisstijl, die vooralle personeel als werkgever zal optreden. Dat betekent datfacultaire medewerkers in de toekomst van de universiteit naar hetUMC zullen overstappen. Volgens directeur J. Halkes van defaculteit vallen ook hoogleraren onder deze regeling. Wel zal inoverleg met het college van bestuur worden bezien op welke manierde bijzondere band tussen hoogleraar en 'academie' bestendigd kanworden.

Volgens de Raad van Bestuur moet de nu gepresenteerde notadienen als grondslag voor een brede discussie in ziekenhuis enfaculteit. Die discussie moet overigens wel op korte termijn plaatsvinden, want de missie en de strategie van het UMC zullen wat hetbestuur betreft nog in 1998 worden vastgesteld. In 1999 kan danworden gestart met invoering van de voorstellen.

EH