Bèta-waaier krijgt twee miljoen

Body: 
De Universiteit Utrecht krijgt twee miljoen guldenvan de stichting Axis voor de nieuwe opzet van haarbèta-opleidingen. Afgelopen woensdag werd daarover eencontract gesloten. De UU is voorlopig de enige universiteit diezich wist te verzekeren van een deel van de stimuleringsmiddelenvoor Bèta-techniek die door de stichting wordenverstrekt.

Utrecht werkt al een aantal jaren aan plannen om debèta-studies te verbreden en te vernieuwen. Belangrijkstedoelstelling is het verbeteren van de in-, door- en uitstroom vanstudenten door de opleidingen beter af te stemmen op demaatschappelijke vraag. Meest zichtbare resultaat van deinspanningen is de Bèta-waaier. Studenten zullen binnenkortkunnen kiezen uit drie studieprofielen: een onderzoeksprofiel, eenmarktprofiel en een communicatie- en educatieprofiel. Bovendienzullen er opleidingen worden aangeboden die op het snijvlak vanverschillende disciplines liggen, zoals Medisch TechnischeInformatica en Biofysica.

Ook de vijf andere universiteiten met bèta-studies werkenaan aanpassing van hun opleidingen. Sinds afgelopen september durende bèta-studies van alle universiteiten geen vier, maar vijfjaar. Utrecht is voorlopig de enige universiteit die geld krijgtvan Axis. De stichting werd in 1998 opgezet door de ministeries vanOC&W en Economische Zaken om de belangstelling voorBèta-techniek in maatschappij en onderwijs te bevorderen. Destichting, waarin verschillende maatschappelijke enonderwijsorganisaties participeren, heeft over een periode van driejaar veertig miljoen gulden overheidsgeld te verdelen. Alleen deRijksuniversiteit Groningen maakt naast Utrecht nog kans op eenAxis-bijdrage. Zij is met naburige hogescholen bezig de aansluitingtussen middelbaar en hoger onderwijs te verbeteren.

Het geld van Axis is vooral bedoeld voor het uitwerken van dedrie Utrechtse profielen en het opzetten van nieuweinterdisciplinaire opleidingen. Daarnaast wordt een deel van hetgeld besteed aan studenten- en arbeidsmarktmonitoren. Axis is zoenthousiast over de Utrechtse aanpak dat deze als voorbeeld wordtgesteld aan vier hogescholen die met Axis-geld nieuwe opleidingenmogen opzetten.

Met de bijdrage van Axis wordt nu 3,5 miljoen van de totalebegroting van het Utrechtse Bètaproject (20 miljoen) metoverheidsgeld gefinancierd. Vorige week kregen alle zesuniversiteiten met bèta-studies al te horen dat ministerHermans hen ieder een half miljoen geeft voor hun plannen.

Xander Bronkhorst/HOP, HO