Bèta's studeren op 'bachelor/master'-model

Body: 
De Utrechtse bèta's hebben serieuze plannen omhun opleidingen te gieten in het 'bachelor/master'-model. Woensdagvindt een oriënterende bespreking plaats over de mogelijkeinvoering in Utrecht van een driejarige 'undergraduate'-fase,gevolgd door een tweejarig vervolg.

Het initiatief van de decanen van de zes Utrechtsebèta-faculteiten plus Ruimtelijke Wetenschappen is een gevolgvan de zogenaamde 'Bologna'-afspraak die in juni werd gemaakt door29 ministers van Onderwijs. Zij kwamen overeen om de hogeronderwijssystemen in Europa binnen tien jaar te baseren op eensysteem van undergraduate en graduate opleidingen.

Volgens decaan Hoekstra van de faculteit Biologie werpt dieafspraak zijn schaduw nadrukkelijk vooruit en is het zaak om ook inUtrecht na te denken over de manier waarop een dergelijk stelselvan gefaseerd hoger onderwijs vorm zou kunnen krijgen. Eerder ditnajaar besloot de Katholieke Universiteit Nijmegen om een dergelijksysteem in te voeren.

Hoewel de bespreking van woensdag een oriënterend karakterzal hebben, is wel al duidelijk dat de plannen van de Utrechtsebèta's tenderen naar de vorming van een of meer undergraduateschools voor een driejarige opleiding tot bachelor. Devervolgopleiding zal daarna plaatsvinden aan graduate schools dienauw zijn verbonden met de huidige onderzoekscholen. Diemasteropleiding kan daardoor naadloos overlopen in eenpromotietraject dat overeenkomsten heeft met de AngelsaksischePhD-opleiding.

De decanen en de onderzoek- en onderwijsdirecteuren van de zevenbetrokken faculteiten zullen woensdag zowel van gedachten wisselenover een nadere invulling van de plannen als over het tempo waarinde invoering van een gefaseerd model in Utrecht moetplaatsvinden.

EH