Beatrix 'doet' het Janskerkhof in zeven minuten

Body: 
Koninginnedag in Utrecht

Koningin Beatrix begint haar bezoek op 30 april aanUtrecht op het Janskerkhof, alwaar zij en haar gevolg ontvangenworden door de Utrechtse studenten. Achtereenvolgens krijgt haremajesteit de 'Academische Festouverture', een veelvoud aanschermende heren en enkele hits uit 'Grease' te zien. Devoorbereidingstijd is aanemerkelijk langer dan de zeven minuten diehet hof voor het Janskerkhof heeft gereserveerd, zo blijkt uit eenrondgang.

"Fortissimo, fortissimo en als je het niet meer weet:crescendo!", jubelt dirigent Bas Pollard. "Hou er wel rekening meedat zeven miljoen mensen er doorheen praten." De muzikanten van HetUtrechts Studenten Concert, met zo'n tachtig man aan het repeterenin ParnassOs, gniffelen. Ze zijn zich bewust van de relativiteitvan hun optreden voor de koningin.

Het Concert -Nederlands oudste symfonie-orkest- speelt deAkademische Festouverture van Johannes Brahms. Daar hebben ze drieminuten voor. Pollard heeft dan ook flink moeten knippen in hetstuk: "Het is een 'querschnitt' geworden van het stuk; eendoorsnede waarin de sfeer van het stuk is gebleven." Het stuk isniet door hemzelf uitgezocht, maar in de dringende suggestie vanhet Utrechts Oranje Comité kan hij zich wel vinden: "Elke nootvan Brahms heeft sfeer, gevoel!"

De muzikanten zijn er vrij nuchter onder: "We kregen de opdrachtpas een maand of twee geleden en het is dus echt last-minute werk,maar iedereen is reuze enthousiast", verklaart Eva Pelgrom,violiste, studente Engels én voorzitter van Het Concert.Zenuwachtig is ze in ieder geval nog niet en een biertje minder zaler de avond van tevoren niet worden gedronken.

Tijdens de repetitie blijkt het stuk er al aardig in te zitten.Her en der pompt een blazer nog wel wat verkeerde lucht en strijkteen strijker de verkeerde snaar (waarop dirigent Pollard zijnvingers wanhopig in zijn oren stopt), maar het Utrechts OranjeComité hoeft niet te vrezen: de zestig studenten draaien hunhand niet om voor deze mini-ouverture. Het Concert maakt zichaanmerkelijk drukker om de Vijfde van Mahler, die het orkest 3 juniopvoert in Muziekcentrum Vredenburg, aldus publiciteitschef endwarsfluitiste Cécile van der Burgh. "Maar het is wel een heleeer om de dag te mogen openen."

Sebastiaan Vos en Niels van Aalten zitten namens Het UtrechtsStudenten Corps in de Werkgroep Janskerkhof, door het UtrechtsOranjeComité belast met de organisatie op dit plein. Normaalgesproken draagt het USC de zorg voor de activiteiten op hetJanskerkhof maar dit jaar kunnen de andere verenigingen zich ooklaten zien, zo vertellen de beide senatoren. "Deze keer is allesnatuurlijk veel grootser en diverser. Er wordt intensiefsamengewerkt met het stadhuis en de andere verenigingen." Dewerkgroep, waarin ook leden van andere studentenverenigingen,hebben 'hard gebrainstormd' over het programma.

De Utrechtse Tzigane, het muziekgezelschap van het Corps, zalals vanouds de strijd aanbinden met de Tziganes van de anderestudentencorpsen in het lands. Maar anders dan op andereKoninginnedagen wordt er ook opgetreden door muzikale Veritijnen enUnitariërs. Volgens Vos en van Aalten zal de samenwerking metgemeente en de andere verenigingen tot deze Koninginnedag wordenbeperkt: "Volgend jaar organiseren we weer alles zelf."

Zenuwen

Jeroen Friedericy coördineert namens het USC het'kindergebeuren' én de versieringen die op het Janskerkhofzullen worden aangebracht. "Het is nu wel wat professioneleraangepakt ja. In plaats van blikgooien hebben we nu wat mooierespelletjes." Het Utrechtse kroost kan zich op 30 april derhalvevermaken met onder meer een luchtkasteel, kruisboogschieten,spiegelschrift en een toren van Pisa. Over de kinderen maakt hijzich geen zorgen, wél over het feit dat zijn commissie en dejaarclub Crenshaw verantwoordelijk zijn voor de versiering ter erevan de koningin. Hij verzucht "Er gaan nog heel wat uurtjes inzitten. Bovendien kunnen we pas op de ochtend zelf vanaf vijf uurbeginnen met versieren." Friedericy ontkent dan ook niet dat hijverwacht dat de zenuwen bij hem en zijn gezelschap nog wel de kopop zullen steken.

Het Utrechts Studenten Scherm en Gymnastiek gezelschap Olympiazal met acht ' tien schermers een demonstratie geven. In volornaat, verzekert schermcommisaris Joost Fanoy: "En dan twee aantwee wedstrijden spelen, naast elkaar." Bang dat er iemand verkeerdprikt in de nabijheid van hare majesteit, is hij niet: "Het zijnvoornamelijk de oudere jongens, die al een aardig potje kunnenschermen, die de koningin zullen vermaken".

Het 'Kooninklijk Utrechtsch Studenten Tooneel', ook al onder deparaplu van het USC acterend, zal de koningin vergasten op tweenummers uit de musical Grease. De twintig heren en dames (van UVSV)speelden dit stuk op 4 januari al in de Stadsschouwburg en hebbennu, de zondag voorafgaand aan Koninginnedag een reünie. In deinspirerende dampen van verschaald bier, tussen doelloosgeparkeerde bezems en kapotteglazen werken 14 meisjes, 6 jongens ende USC-huisband zich in het zweet op de nummers Greased Lightnin enBorn to Handjive. Althans, dat zouden ze moeten doen. De pasjeslaten nog wat te wensen over, zo ziet ook producent FritsGerritzen. "Normaal dansen ze om een auto heen, maar dat zit erwaarschijnlijk niet in." Vandaar dat het geheel wat chaotischaandoet, maar misschien heeft dat ook wel te maken met het bladbier dat non-stop enthousiast wordt leeggehaald en weer bijgevuld.Voorzitter Schelto Witsen Elias hoorde anderhalve maand geleden datGrease in de reprise kon voor hare majesteit. Goedkeurend ziet hijdat de radslagen en spagaten er nog in zitten. "Alles komt goed",stelt hij tevreden vast, Alleen heeft `Sandy' een ongeluk gehad,dus zal de choreografe moeten invallen." Al te druk hoeft hij zichdus niet te maken, want Rozemarijn Rotting heeft, zoals het eenchoreografe betaamt, de pasjes het best van iedereen in de benen.Beter zelfs dan `Danny', maar met diens heupbewegingen zit het inieder geval wel goed. Soepeltjes glijdt hij, met de handen in dezij, over de vloer van Corpssociëteit De Kroeg, als JohnTravolta in zijn beste dagen. Nu nog in een ranzig shirtje en meteen warrig kapsel. Op Koninginnedag met vet in het haar en eenleren jack op een helwit T-shirt. Dat zal het koninklijk bezoekgoed doen.

Nathan Vos