Begroting 2000 ademt sfeer van optimisme

Body: 
Als de faculteiten hun informatie aan het college vanbestuur niet snel op orde brengen, volgen er strafmaatregelen. Datdreigement laat het college voorafgaan aan de deze weekgepresenteerde begroting voor het jaar 2000. Hoewel die begrotingeen gat vertoont van dertien miljoen gulden is het collegeoptimistisch over de toekomst.

De stevige toon van de aanbiedingsbrief vormt het meestopmerkelijke onderdeel van de deze week gepresenteerdeuniversitaire begroting voor het jaar 2000. Het college mist in definanciële gegevens van veel faculteiten met name zicht op deexacte omvang en de aard van hun reserves. Hoewel de onderdelen -op een totale universitaire begroting van bijna een miljard gulden- samen een bedrijfsreserve hebben van ruim 260 miljoen, kan datriante bedrag volgens veel directeuren van faculteiten en dienstenniet zomaar worden aangesproken, omdat het in meerderheid isgereserveerd voor toekomstige uitgaven. Maar die claim valt niet tecontroleren omdat uit de cijfers niet zichtbaar wordt om welkeverplichtingen het gaat.

Deze zomer heeft het college de faculteiten nog eens gewezen opde noodzaak van een heldere presentatie van de cijfers, maar tothaar ergernis heeft een meerderheid dat verzoek genegeerd. Daaromwordt nu met maatregelen gedreigd. Faculteiten die blijvenvolharden in de onzorgvuldige aanlevering van hun gegevens, moetener rekening mee houden dat zij hun budget voor straf voorlopig inkleine porties zullen krijgen. De oekaze van het college isopmerkelijk omdat veel faculteiten deze zomer juist hadden geklaagdover de slordige manier en het late tijdstip waarop het collegezelf over de brug was gekomen met informatie. Die informatie hebbende faculteiten nodig voor het opstellen van hun begrotingen.

De begroting zelf ademt een sfeer van optimisme. Weliswaar is ersprake van een verwacht tekort van dertien miljoen gulden. Maardaarbij gaat het om een bewust gecreëerd gat, dat zal wordengefinancierd uit de facultaire reserves en uit de ruim twaalfmiljoen gulden die nog in de schatkist van het ACCU bleek te zittenna de outsourcing van dat bedrijf naar Cap Gemini. Het extra geldzal worden gebruikt om de internationalisering van het onderwijseen nieuwe impuls te geven en om nieuwe opleidingen zoalsBestuurskunde of Economie een vliegende start te bezorgen. Ookkrijgt de toepassing van Informatietechnolgie in het onderwijs eenstevige financiële impuls.

In de begroting, die voor het eerst is opgesteld op basis vanhet nieuwe bekostigingsmodel, wordt nog eens duidelijk zichtbaardat er als gevolg van het dalende aantal studenten vooral grotefinanciële problemen dreigen voor Letteren. Aan de andere kantloopt Wiskunde & Informatica aan tegen het probleem dat desterke toename van het aantal studenten als gevolg van dediplomafinanciering pas na vijf jaar wordt vertaald in meer geld.Het college van bestuur stelt beide faculteiten in de begroting eennog nader te bepalen extra geldbedrag in het vooruitzicht. Dat geldkomt uit de vrije beleidsruimte van bijna dertig miljoen gulden diehet college in de begroting voor zichzelf heeft gereserveerd. Eenopvallend puntje tenslotte vormt het bedrag van twee miljoen guldendat de komende twee jaar zal worden gestoken in het lang verwachtecafé in De Uithof.

EH