Beoordeling Farmacie vernietigend

Body: 
Het onderwijs in de Farmacie in Utrecht is beneden demaat. Alleen de invoering van een volledig nieuw curriculum kan nogredding brengen. De visitatiecommissie liet eind vorige week geenspaan heel van de opleiding Farmacie.

Centraal in de kritiek van de commissie stond het verouderdecurriculum waarin het ontbreekt aan een eigentijdse programmatischeen thematische aanpak. "Uw doelstellingen en eindtermen zijnjuweeltjes, maar helaas vormt het huidige curriculum daar geenafspiegeling van", aldus commissievoorzitter prof.dr.Y. Hekster.Ook wordt studenten volgens Hekster onvoldoende geleerd omonafhankelijk te denken en om creatief problemen op te lossen, metals een van de gevolgen dat de kwaliteit van de afstudeerscriptiesnogal te wensen overlaat.

"Stop met al die voortdurende modificaties en overweeg om nu inéén keer een heel nieuw curriculum op te zetten", riephij zijn gehoor toe. "Alleen dan kan Utrecht als een volwaardigepartner meedoen in het bio-medische onderwijscluster dat in Utrechtgestalte krijgt."

Als verzachtende omstandigheid voerde de voorzitter aan dat deUtrechtse faculteit lijdt onder een ernstig tekort aan collegezalenen werkgroepruimten. "De faciliteiten voor modern onderwijsontbreken hier." Ook wees hij fijntjes op de relatief zwareonderwijslast voor Utrechtse docenten. "Vergeleken met Groningen enLeiden moet u het met heel weinig docenten doen. U zit duidelijkaan de onderkant." Lof had de commissie voor de zeer gemotiveerdeUtrechtse studenten, maar kritiek was er op de Farmacie-hooglerarendie hun gezicht volgens de commissie veel te weinig in de eerstejaren laten zien.

In een eerste reactie geeft decaan prof.dr. A. Bult toe dat dekritiek hard is aangekomen. Maar hij wijt de problemen voor eengroot deel aan het college van bestuur dat de faculteit onvoldoendetegemoet is gekomen op het gebied van de huisvesting en definanciën. "Wij zijn de afgelopen jaren in totaal tussen devijf en tien miljoen gulden misgelopen omdat de sterke groei vanhet studentenaantal niet financieel werd gecompenseerd. We hebbenal jaren geleden aangegeven hoe het curriculum zou moeten wordenvernieuwd, maar gegeven de beschikbare ruimte en de beperktemenskracht was daar tot nu toe geen beginnen aan. Natuurlijk moetenwe de hand in eigen boezem steken, maar we verwachten nu ook watvan het college van bestuur. In die zin komt dit kritische oordeelbijna als geroepen."

EH