Beursverstrekker onzorgvuldig met privacy studenten

Body: 
De Informatie Beheer Groep heeft onrechtmatiggehandeld door gegevens van studenten te geven aan het weekbladElsevier. De IBG zegt daarvoor groen licht te hebben gekregen vanminister Hermans.

Elsevier had de gegevens nodig voor zijn uitgebreidetelefonische enquête onder ruim tienduizend studenten over dekwaliteit van hun opleiding. Die enquête werd uitgevoerd doorhet NIPO.

Eén student beschouwde het telefoontje als een inbreuk opzijn privacy. Nadat hij vernam van wie het NIPO wist waar en wathij studeerde, diende hij een klacht in bij de Registratiekamer. DeIBG had deze informatie niet zonder zijn toestemming mogen geven,vond de student.

De Registratiekamer, die toeziet op de privacybescherming vanburgers, denkt daar net zo over. Zij noemt de handelwijze van deIBG 'onrechtmatig' en bovendien in strijd met het eigenprivacy-reglement van de IBG.

In 1998 werd de IBG ook al eens op de vingers getikt wegensschending van de privacy. Toen wilde hij een eenmalige 'mailing'verzorgen over een abonnement op weekblad Intermediair vooruitgeverij VNU. Toenmalig minister Ritzen vond dat te ver gaan. Dewet op de studiefinanciering schrijft namelijk voor dat de IBGstudentgegevens alleen mag gebruiken voor de uitvoering van haareigenlijke taak, het verstrekken van beurzen.

"Als dat toen al niet mocht, zijn ze ditmaal zeker te vergegaan", zegt een medewerker van de Registratiekamer naaraanleiding van de nieuwe klacht. De IBG verstrekte immers perstudent meer details en gaf die informatie ook nog eens in handenvan het NIPO.

De IBG heeft met minister Hermans gesproken over hetElsevier/NIPO-onderzoek. "We hadden de indruk dat hij akkoordging", legt een IBG-woordvoerder uit. Het NIPO kreeg gegevens uiteen apart bestand, waarin de IBG bijhoudt hoeveel studenten hethoger onderwijs telt en hoe ver ze in hun studie zijn. Daarmee gingde IBG in overtreding, legt de Registratiekamer uit: "HetNIPO-onderzoek heeft niets te maken met het doel waarvoor ditbestand wordt bijgehouden."

De IBG belooft beterschap en zal de regels aanscherpen. Hetresultaat daarvan wordt voorgelegd aan de Registratiekamer. "Wehebben een grens overschreden. Dat mag niet nog een keer gebeuren",zegt een schuldbewuste woordvoerder.

MtW, HOP