Bibliotheek Wentgebouw met sluiting bedreigd

Body: 
In het Wentgebouw bestaat groeiende onduidelijkheidover plannen om de bibliotheek te sluiten en over te brengen naarhet Kruytgebouw. De vrijkomende ruimte moet worden gebruikt om denood van de te krap behuisde faculteit Farmacie teverlichten.

Het voorstel om de bibliotheek in het Wentgebouw te sluitenmaakt deel uit van een schuifplan waarover de faculteiten Farmacie,Scheikunde en Biologie dit voorjaar in samenspraak met en onderdruk van het college van bestuur tot overeenstemming kwamen.Aanleiding voor de bespreking was de al jaren bestaande ruimtenoodvan Farmacie, waarover de drie faculteiten onderling het tot nu toenooit eens konden worden.

Volgens het voorstel, dat voorlopig alleen nog in officieuzevorm door de drie faculteiten circuleert, kan de ruimtenood vanFarmacie het best worden opgelost door op de plaats van debibliotheek extra onderwijsruimtes en studieplaatsen in te richten.Ook de afdeling onderwijszaken van Farmacie verhuist naar de nieuweplek. Het boekenbezit wordt deels overgebracht naar de bibliotheekvan het Kruytgebouw, deels opgeslagen in de magazijnen van deUniversiteitsbibliotheek.

In het Wentgebouw heerst intussen groeiende onzekerheid over destatus van de plannen. Volgens waarnemend FSB-bibliothecaris G.Veldman is er voorlopig alleen maar sprake van gesprekken. Wat haarbetreft zal er op zijn minst duidelijkheid moeten komen overalternatieve vormen van informatievoorziening in het Wentgebouw.Maar wat directeur P. Hermans van de faculteit Scheikunde betreftzijn de plannen al in een zo ver gevorderd stadium dat het formelebesluit van de drie faculteitsbesturen "niet meer dan eenhamerstuk" zal zijn. Dat spoort met de waarneming van hetbibliotheekpersoneel dat al 'mannen met meetlinten' door hun ruimteheeft zien lopen en dat van een chauffeur te horen heeft gekregendat hij twee kilometer boeken moet gaan verhuizen.

Dr G. Engels, namens de faculteit Farmacie lid van debibliotheekcommissie in het Wentgebouw, is verbaasd over dezegeluiden. In de bibliotheekcommissie is nog niet uitvoerig over dekwestie gesproken en wat Engels betreft ligt de discussie dan ooknog volledig open. "Met name voor studenten Farmacie is deaanwezigheid van een bibliotheek tijdens de practica van grootbelang. Wat ons betreft is er nog geen sprake van een voldongenfeit."

EH

Boeken onderwerp van veel geharrewar.