Bonden overwegen acties

Body: 
De onderhandelingen over de nieuwe cao voor deuniversiteiten zijn vastgelopen. De bonden hebben weinig hoop dater op korte termijn een nieuwe cao ligt. Ze sluiten niet uit datzij hun leden tot acties oproepen.

In een poging een doorbraak te forceren zijn de universiteitenmet een nieuw loonbod gekomen. Ze bieden het personeel nu drieprocent loonsverhoging, plus een eindejaarsuitkering van een halfprocent, voor een cao die op 1 juli 2000 afloopt. "Een forse stapvooruit", vinden de werkgevers.

De bonden denken daar anders over. Ze zijn teleurgesteld dat dewerkgevers de voorgestelde loonsverhoging pas vanaf 1 oktoberwillen uitbetalen en er in 2000 niets meer bij willen doen. Ook eenprobleem is dat de universiteiten een cao van achttien maandenwillen in plaats van twaalf, zoals eerder de bedoeling was. "Hetloonbod is te laag, 1 oktober is te laat en achttien maanden zijnonder deze voorwaarden te lang", vat

AbvaKabo-onderhandelaar Peter Wiechmann namens alle bondensamen.

Op hun beurt kwamen de vakbonden met een tegenbod. Ook dat komtneer op 3 procent salaris erbij, plus een uitkering van een halfprocent. Maar de bonden willen dat het personeel deze verhoging alin juni krijgt uitbetaald. Bovendien vinden ze een cao van twaalfmaanden voldoende. "Ze willen duidelijk een poencontract", reageertonderhandelaar Theo Peperkamp namens de universiteiten.

Breekpunt in de onderhandelingen is de eis van de universiteitendat de arbeidsvoorwaarden moderner moeten. Daaronder verstaan zijonder meer een overstap van het publiekrecht naar het privaatrecht.Het personeel heeft daarin niet langer de beschermde status vanambtenaar en dat gaat de bonden te ver. Zij stemmen alleen in meteen onderzoek naar de voor- en nadelen van privaatrechtelijkearbeidsvoorwaarden.

Een eventuele overstap komt dan volgens de bonden pas in eenvolgende cao aan de orde.

Zoveel geduld willen de werkgevers wel opbrengen. "Maar danmoeten we nu al wel een paar stappen kunnen zetten", zeggen deuniversiteiten. Zij willen dat er nu al nieuwe afspraken wordengemaakt over aanstellingen, ontslag, reorganisaties en over deflexibele inzetbaarheid van medewerkers.

De bonden zijn niet optimistisch over het vervolg. "Ik heb geenenkele hoop dat we er uitkomen. Ik zie eerder een breuk aankomen",zegt Peter Wiechmann. Om de druk op de werkgevers te verhogen,overleggen de bonden begin april gezamenlijk met hun kaderledenover mogelijke acties, als het volgende cao-overleg op 12 aprilniets oplevert.

Wiechmann sluit stakingen niet uit. Maar volgenswerkgeversonderhandelaar Theo Peperkamp hoeft het zo'n vaart niette lopen. "Toen we met ons aangepaste loonbod kwamen, heb ik debonden voorgehouden: dit is niet het einde van de rit."

MtW, HOP