Bonden willen duidelijkheid over cao

Body: 
De vakbonden beginnen zich te roeren, nu deuniversiteiten als werkgevers nog altijd geen loonbod hebbenuitgebracht. "We zijn het getreuzel zat", zegt onderhandelaar PeterWiechmann van de AbvaKabo.

Terwijl de vorige cao op 1 januari afliep, zijn deonderhandelingen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden nog altijd nietbegonnen. "De werkgevers laten het er schromelijk bij zitten",aldus de bonden in een gezamenlijke verklaring. Zij praten dit jaarvoor het eerst met de universiteiten over een eigen cao voor hethoger onderwijs. Eerder zaten zij altijd rond de tafel met deminister.

Tot nu toe is er alleen informeel overleg. De universiteitenwillen eerst van minister Hermans horen hoeveel geld hij over heeftvoor de cao. Als dat te weinig is, kunnen zij hun rol als werkgeverniet goed vervullen en trekken zij zich terug. Nu Hermans op 4februari een cao-akkoord heeft bereikt voor het basis- envoortgezet onderwijs, verwacht de VSNU binnenkort te horen welkbedrag Hermans beschikbaar stelt.

"Als de VSNU het bod van Hermans te laag vindt, moeten we straksalsnog zaken doen met het ministerie. Dan hebben we al die tijdvoor niets gewacht", aldus de ambtenarenbonden CFO en AbvaKabo.Samen met de andere bonden organiseerden zij de afgelopen week aantien universiteiten bijeenkomsten om hun leden te informeren enzich te beraden op mogelijke acties. In Utrecht verzamelden zichvorige week woensdag zo'n vijftig medewerkers aan de Uppsalalaan.Hoewel er onduidelijkheid was over zowel de huidige situatie als demogelijke scenario's, verklaarde een meerderheid zich bereid totactie als binnen een maand geen schot in de zaak is gekomen.

De VSNU wijst de kritiek van de hand. "Geen misverstandhierover. Wij willen ook aan de slag. Maar dan moeten we wel eerstweten waar we aan toe zijn", reageert VSNU-voorzitter RienMeijerink. Op 22 februari, als het eerstvolgende cao-overleg isgepland, verwacht Meijerink zo ver te zijn.

De vakbonden rekenen op moeizame onderhandelingen. Zij eisen er3,5 procent salaris bij, plus een structurele eindejaarsuitkeringvan 0,75 procent. Van werkgeverszijde verwachten ze een loonbod datin de buurt ligt van de onderwijs-cao die Hermans afsloot: 3,1procent salaris erbij, waarvan 0,6 procent eenmalig. "Het zal eenzware dobber worden", aldus Wiechmann van de AbvaKabo.

Ook op andere punten beloven de gesprekken taai te worden. Zostreven de werkgevers naar een cao die sterk leunt op die in hetbedrijfsleven. Het liefst willen zij privaat-rechtelijkearbeidsvoorwaarden. Dat komt erop neer dat universitair personeelniet langer ambtenaar is. En datwijzen de bonden in fellebewoordingen af.

MtW, HOP