Bonden willen meer geld voor sio's

Body: 
De specialisten in opleiding (sio's) van de faculteitDiergeneeskunde krijgen al jarenlang te weinig uitbetaald. Datschrijven de vakbonden in een brief aan faculteitsdirecteur VanStrien. Volgens de bonden worden al sinds 1995 ten onrechte dekortingspercentages gehanteerd die van toepassing zijn opaio's.

Door te korten op de salarissen van sio's handelt de faculteitDiergeneeskunde volgens de bonden in strijd met de regeling FLOWDiergeneeskunde die sinds september 1995 van kracht is. Aio's zijnvan die regeling uitgesloten, de functie van sio wordt in defacultaire FLOW echter gelijkgesteld aan een functie opjunior-niveau. Voor dergelijke functies geldt binnen de geheleuniversiteit een beloning volgens schaal 10. Van kortingen kanvolgens de bonden geen sprake zijn.

De ongeveer dertig sio's, oorspronkelijk een onbezoldigdefunctie, zouden wel volgens schaal 10 worden uitbetaald, maar ditgebeurt alleen voor het gedeelte dat zij daadwerkelijkwerkzaamheden verrichten. De faculteit wijst erop dat de sio's eenopleiding krijgen. Daarvoor is een opleidingsplan vastgesteld enzijn begeleiders beschikbaar.

Een verantwoording die gebaseerd is op een splitsing tussenwerken en het volgen van een opleiding kan volgensvakbondsconsulent J. Boersma alleen in het geval van de aio'sgevolgd worden. De bonden eisen daarom dat de uitbetaling van desio's met terugwerkende kracht op basis van een voltijdsaanstellingin schaal 10 geschiedt.

De faculteit Diergeneeskunde beraadt zich nog over de vraag ofde salariƫring van sio's in strijd is met de FLOW-regeling,zoals de bonden menen. De faculteit zal binnenkort met een antwoordop de brief komen en wil nog niet vooruitlopen op eventuelefinanciƫle consequenties.

XB