Borstbeelden langs de Heidelberglaan

Body: 
Utrechtse studenten houden zich te weinig bezig methun academische vorming: in plaats van 'het studeren' op zich alsverrijkend te ervaren, zijn ze vooral bezig met hun toekomst n' hetdiploma. Dat betogen Gerben Ypma en Peter Westerweel, studentledenvan de Universiteitsraad. Zij stellen daarom in twee afzonderlijkenotities voor de 'academische sfeer' en de 'leefsfeer' in en rondde universiteitsgebouwen meer aandacht te geven.

Een muur om De Uithof, borstbeelden van 'bijzondere alumni'langs de Heidelberglaan én verplichte bezoeken aan debotanische tuinen en het Universiteitsmuseum tijdens deintroductie. Op die manier zouden de 'academische sfeer' en de'leefsfeer' op de universiteit verbeterd kunnen worden, stelt hettweetal.

Gerben Ypma: "Studenten zien hun studie te veel als traject vanvier jaar, waarin ze een vak leren en dan zijn ze weer weg. Datvind ik erg jammer." Westerweel vult aan: "Academische sfeer is eenonderdeel van de academische vorming: mensen moeten wordengeïnspireerd om vanuit zichzelf na te denken over het nut vande studie. Studenten komen in het eerste jaar enthousiast ennieuwsgierig binnen. Dat enthousiasme moet worden aangemoedigd ende nieuwsgierigheid geprikkeld."

Een centrale plaats hierbij is weggelegd voor de 'academischeleiders', de hoogleraren. Als het aan Ypma en Westerweel ligt, zijnzij verantwoordelijk voor de academische sfeer. Moeten zij danverplicht met hun studenten gaan 'afpilsen' na elk college? Een vande suggesties is in ieder geval dat er 'meerdere café's metverschillende concepten' op De Uithof zullen verrijzen.

In de notitie 'Academische Sfeer' wordt ook gepleit voor het'verduidelijken van de fysische grens tussen maatschappij enuniversiteit'. Aanbevolen wordt het 'bouwen van een afscheiding vanhet Uithof-terrein, met een mooie, groots opgezette entree'. Eenopmerkelijk streven, gelet op de inspanningen die de stad Utrechten de universiteit leveren om de eenheid stad-universiteit tebeklemtonen. "Dat staat inderdaad op gespannen voet met elkaar",geven de heren toe, maar grif wordt verwezen naar buitenlandseuniversiteiten waarin mooie entrees en grote vlaggen de studentenen medewerkers met trots vervullen en doen beseffen dat ze eenunieke, aparte groep zijn. Volgens Westerweel gaat de universiteitnu in ieder geval te veel op in de stad.

Op De Uithof huist niet alleen de universiteit: ook HBO-ersvolgen hier hun colleges en zijn afhankelijk van de aangebodenfaciliteiten. Voor hen is in principe geen plaats binnen deacademische sferen, zo betogen de beide student-bestuurders. Alshet aan Westerweel had gelegen,hadden de HBO-instellingen zelfsnooit op De Uithof gehuisvest moeten worden. Het gaat hem te ver omze weer te verwijderen, "maar als we het over mochten doen, zou ikze in een hoek geplaatst hebben, niet midden tussen deuniversitaire gebouwen." Niet dat ze HBO-ers minder vinden ("wel'nders!"), verduidelijken zij, maar de eigen identificatie vanuniversitaire en HBO-studenten zou er bij gebaat zijn als dit ookruimtelijk zou worden uitgedrukt.

Het meest opmerkelijke voorstel in de plannen is wel het'neerzetten van borstbeelden van bijzondere alumni uit hetverleden'. Als het aan Westerweel en Ypma ligt, worden eminenteUtrechtse academici als Kruyt, Went of de eerste vrouwelijkestudent ("Wie was dat ook al weer? Aletta Jacobs?") langs deHeidelberglaan of de Weg naar de Wetenschap geëerd metbustes.

De academische sfeer kan verder worden uitgedragen door middelvan 'be-logo-de' mokken, stropdassen en agenda's. Nu staat devitrine in het Bestuursgebouw al vol met dit soort parafernalia,maar Westerweel zou graag zien dat Utrechtse studenten vol trotsmet tasjes, pennen en andere met de Sol bedrukte voorwerpen in detrein zouden zitten.

Of de plannen door de U-raad komen is nog de vraag. Westerweelen Ypma, gesteund door de studentenfractie, vinden deLeefsfeer-notitie het belangrijkste. Daarin staan de meest concreteaanbevelingen. Mocht het college van bestuur de plannen overnemen,dan is het niet ondenkbaar dat de Uithof binnenkort opgewaardeerdwordt met een picknickplaats, een warme bakker en eenpianokelder.

NV