Bursalen vrezen forse inkomensdaling

Body: 
Letterenbursalen die aio willen worden zullen eenfikse inkomensdaling voor lief moeten nemen. Dat zegt promovendaJudith Thissen, een van de ondertekenaars van een ingezonden briefdie deze week in het U-blad is opgenomen. De procedure waarmee deletterenfaculteit de omzetting naar het aio-stelsel financieel wilregelen voldoet volgens haar niet.

In hun brief ageren de bursalen tegen de inschaling van 'llepromovendi als beginnend aio. Hoewel het BeursPromovendiOverlegLetteren eerder liet weten begrip te kunnen opbrengen voor deproblematische financiƫle positie van de Letterenfaculteit,blijken een aantal promovendi nu toch grote moeite te hebben met dewijze van omzetten die het bestuur voorstaat. Daarnaast wordt in debrief gesteld dat de toelage waarmee de faculteit hetinkomensverlies wil opheffen niet afdoende is. Uit berekeningen vanThissen blijkt dat de daling voor in Utrecht wonende bursalen kanoplopen tot 230 gulden per maand.

"De faculteit heeft zich niet verdiept in onze situatie. Zeheeft op een aantal punten uit het oog verloren dat bursalenfreelancers zijn in plaats van werknemers", zegt de promovenda."Hierdoor zijn bursalen bijvoorbeeld veel minder kwijt aan eenarbeidsongeschiktheidsverzekering dan de faculteit in haarrekenwerk verondersteld, en is hun netto inkomen dus hoger dan defaculteit denkt." Daarnaast stelt Thissen dat de faculteit eeninflatiecorrectie had moeten opnemen in haar berekeningen. Ookzullen de letterenbursalen volgens Thissen niet profiteren van desalarisstijging van aio's, zoals die in de cao is vastgelegd. Defaculteit heeft immers bepaald dat de toelage daalt naarmate hetaio-salaris stijgt.

"Het probleem met dit soort rekensommetjes is dat allerleiindividuele omstandigheden kunnen worden aangevoerd. Daar wildenwij buiten blijven", zegt Letterendirecteur Middelberg. "Maar ikbetwijfel niet dat een aantal bursalen als aio netto minder salariszullen overhouden. Ons argument is echter dat bursalen die aioworden een aantal zaken krijgen die dat verlies compenseren.Wachtgeld is daarvan wellicht het belangrijkste. Ik blijf volhoudendat we wel iets te bieden hebben, maar een ieder is vrij om bursaalte blijven wanneer de regeling hem of haar niet aanstaat."

"Een oneerbaar voorstel waar je wel op in moet gaan", zo typeertThissen de regeling van de letterenfaculteit. De meesteletterenbursalen zullen de komende weken voor een overgang naar hetaio-schap kiezen. Een deel vanhen heeft aangekondigd dit onderprotest te doen.

XB

Zie ook de rubriek Afzender.