Cap Gemini draait prijsverhoging terug

Body: 
De universiteit heeft met Cap Gemini afgesproken datde per 1 mei doorgevoerde prijsverhoging voor ACCU-cursussen aanstudenten met terugwerkende kracht ongedaan wordt gemaakt.

Aanleiding voor de snelle actie van universitaire zijde was eenbericht in het U-blad van vorige week over de exorbitante verhogingvan de cursusprijzen als gevolg van de overname van het ACCU doorCap Gemini.

Volgens P. Schelleman, de onlangs aangestelde directeur ICT vande universiteit, bleek bij navraag dat niet Cap Gemini maar hetvoormalige ACCU-management verantwoordelijk was voor deprijsverhoging. De ACCU-leiding had als gevolg van een misverstandten onrechte geanticipeerd op het stoppen van de universitairesubsidie van een ton voor activiteiten voor studenten, en had al inhet voorjaar besloten om de prijzen aan te passen.

In opdracht van Schelleman zijn de cursusprijzen inmiddels ophet oude niveau hersteld. Ook is besloten dat studenten die in meide hogere prijs hebben betaald, het teveel betaalde terug kunnenkrijgen. In plaats van het vaste bedrag van een ton dat deuniversiteit tot nu toe voor dit doel uittrok, krijgt Cap Geminivoortaan overigens betaald naar rato van het aantal deelnemers.Gezien het feit dat de ACCU-cursussen in 1998 150 deelnemerstrokken en dit jaar pas ruim dertig studenten een cursus hebbengevolgd, verwacht de universiteit dat de kosten de voor dit doelgereserveerde honderdduizend gulden zeker niet zullenoverschrijden.

b:tM%_8!#$~&&@Auteur=EH