Cap Gemini moet positie verhelderen

Body: 
Het college van bestuur heeft de Raad van Bestuur vanCap Gemini deze week per brief gevraagd om duidelijkheid over devoorgenomen overname van het ACCU.

Reden voor de brief is groeiende bezorgdheid bij de universiteitover de aarzelende houding die Cap Gemini aan de dag legt. Begindit jaar werd bekend dat de universiteit met Cap onderhandelde overde verkoop van het universitaire computerbedrijf ACCU. Nog voor dezomer zou een principe-akkoord worden gesloten, werd toenmeegedeeld, maar inmiddels is duidelijk dat zakelijke verschillenvan mening de voortgang van de onderhandelingne aanzienlijk hebbenvertraagd.

Daar komt bij dat het ACCU-personeel een eventuele overganghardnekkig blijft afwijzen, wat weer tot irritatie bij de beoogdenieuwe eigenaar heeft geleid. Onlangs liet Cap Gemini bij monde vanonafhankelijk onderhandelaar Bruning weten de overname niet tenkoste van alles te zullen doorzetten. Die mededeling en het feitdat Cap Gemini vooralsnog niet bereid lijkt om met de voorwaardenvan de universiteit akkoord te gaan, hebben het college ertoegebracht om het bedrijf te vragen zijn positie te verhelderen.

Secretaris W. Kardux van de universiteit benadrukte in eencommissie van de Universiteitsraad dat de partijen nog steedsvoordeel zien in de voorgenomen overname. "Wij zien het allebei nogsteeds als een win-win situatie. Maar de laatste berichten zijninderdaad dat Cap aarzelt omdat men er niet in slaagt om deACCU-medewerkers te overtuigen van de goede bedoelingen die menheeft. Met onze brief vragen we nu om duidelijkheid over debedoelingen van Cap."

EH