Centrum voor Energieonderzoek opgericht

Body: 
Vier Utrechtse groepen die onderzoek doen naarduurzame vormen van energievoorziening gaan nauw samenwerken metvier externe partners in het deze week opgerichte 'Utrecht Centrumvoor Energieonderzoek' (UCE). Het Centrum wordt ondergebracht bijNatuurwetenschap en Samenleving.

Met de vorming van het nieuwe centrum wil de Utrechtseuniversiteit komen tot een duidelijker profilering en een betereonderlinge afstemming van de bestaande onderzoeksactiviteiten ophet gebied van duurzame energie. Daarnaast moet door desamenwerking met externe partners een expertisecentrum ontstaan datonderzoeksopdrachten kan uitvoeren of laten uitvoeren op zoweltoegepast als meer fundamenteel gebied. Ook het onderwijs kanprofijt hebben van de nauwere samenwerking met externe partners,onder meer via gastcolleges en het creëren van stageplaatsenbij de deelnemende instellingen en bedrijven.

In het nieuwe Centrum - dat een soortgelijke opzet kent als hetUtrechtse Centrum voor Klimaatonderzoek - participeren groepen vanNatuurwetenschap & Samenleving (energiebeleid), het DebyeInstituut (zonnecellen), Anorganische Chemie (schone fossieleenergie) en het Urban Researchcentrum Utrecht van de faculteitRuimtelijke Wetenschappen (stadsplanning en energie). De vierexterne partners zijn het Utrechtse energiebedrijf REMU, hetRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM),het Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten en het Utrechtsemilieuonderzoeksbureau Ecofys.

Met de oprichting van het UCE reageert de Utrechtse universiteitop een drie jaar geleden verschenen rapport van de nationaleVerkenningscommissie Energieonderzoek. In dat stuk werd gepleitvoor een verbetering van de samenhang binnen het energieonderzoekin ons land, waarbij met nadruk werd gewezen op de noodzaak vanmeer samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven. Ookpleitte de commissie voor meer aandacht voor de maatschappelijkeaspecten van energiegebruik. Volgens directeur ir. Erik Lysen vanhet UCE staat de samenwerking tussen bèta- engamma-onderzoekers in het nieuwe centrum mede daarom hoog op deagenda. De UCE-directeur sluit niet uit dat in de toekomst ookbuitenlandse partners bij de samenwerking zullen wordenbetrokken.

EH