Chaos bij inroostering college's

Body: 
Het onderbrengen van tentamens, hoor- en werkcollegesvan de faculteiten in de zuidwesthoek van De Uithof isorganisatorisch een chaos. Dat zegt H. van Leeuwen van het ServiceCentrum Huisvesting.

Huisvesting wordt overspoeld met klachten over deroosterindelingen van de faculteiten Scheikunde, Natuurkunde- enSterrenkunde, Farmacie en Biologie. "Maar ze moeten niet bij mijzijn met hun klachten, maar bij degene die verantwoordelijk is voorde organisatie van het onderwijs: de directeur van Scheikunde."

Faculteiten moeten zelf via een computerprogramma ruimtes boekenvoor werk- en hoorcolleges. Sinds maart van dit jaar is dat in dezuidwesthoek, waarvoor scheikunde directeur Hermans engebouwbeheerder Pater verantwoordelijk zijn, een bende, zegt VanLeeuwen. "We kregen vele foute boekingen binnen, die nietgehonoreerd konden worden omdat er te veel gegevens ontbraken."

Huisvesting krijgt nu, zo zegt Van Leeuwen, alle mensen op zijndak die vragen waarom ze niet staan ingeroosterd. "Tot nog toeheeft mijn afdeling voor oplossingen gezorgd, terwijl dat onze taakhelemaal niet is. Wij doen het alleen maar, omdat we niet op onsgeweten willen hebben dat het onderwijs in de soep loopt. Ik hebdirecteur Hermans van Scheikunde al een aantal keren gewaarschuwd,maar er is nog niets veranderd. Maandag ga ik de roosteraars enboekers vertellen, dat wij stoppen met het opvangen van deproblemen. Het is onze taak niet en we hebben er niet voldoendemensen voor."

De gevolgen van deze mededeling kunnen ernstig zijn, geeft VanLeeuwen aan. "Tot nog toe zijn er geen colleges of werkgroepenuitgevallen. Maar dat gevaar zit er wel in."

De chaos met het boeken van zalen is onder meer goed te merkenbij Farmacie. Doordat zalen niet op tijd voor de faculteit zijningeboekt, moeten colleges worden verplaatst naar vroege of lateuren. Soms horen studenten pas op een hoorcollege waar en wanneerde aansluitende werkgroep is. Ook komt het voor dat studenten pasna vijven les krijgen. Dit zorgt voor veel onrust, zowel onderstudenten als onder degenen die de roosters moeten samenstellen,zegt hoofd onderwijszaken D. van Heuven. Volgens haar moet er sneliets veranderen bij gebouwbeheer die de zalen boekt. "Dat zou eendienst moeten zijn waarop je kan vertrouwen."

Directeur Hermans van de faculteit Scheikunde en hoofdgebouwbeheer G. Pater waren bij het ter perse gaan van deze krantniet bereikbaar voor commentaar.

GK