Chaos door verhuisvertraging Trans I

Body: 
De verbouwing van Transitorium I is vertraagd.Tweehonderd hoorcolleges en zo'n honderd werkgroepen moesten daaromin allerijl elders worden ondergebracht. Voor enkele werkgroepenmoet nu nog een plekje worden gevonden. In oktober zullen de eerstestudenten pas college kunnen volgen in Trans I. Vooralsnog betekentde vertraging niet dat het bouwbudget van 15,3 miljoen isoverschreden, zegt projectleider P. van den Berg.

Hans van Leeuwen van Huisvesting had zich het begin van hetnieuwe studiejaar anders voorgesteld. Net terug van vakantie hoordehij dat de roosters van tien faculteiten op De Uithof snel moestenworden omgegooid omdat drie collegezalen in Trans I niet klaarzijn. Alternatieve ruimte voor alle college's bleek niet eenvoudigte vinden; het Educatorium was niet beschikbaar en het aanbod vannieuwe studenten bleek ook nog eens met honderden gegroeid.

Met de nodige verzuchtingen werd afgelopen maandag gezocht naarandere ruimtes. Alle alternatieven passeerden de revue toen hetcomputerprogramma dat de verdeling van de lesruimtes kent, het lietafweten. Van Leeuwen: "We zoeken in eerste instantie naaralternatieve ruimte op De Uithof. Als we de studenten naar debinnenstad laten gaan, krijgen ze vanwege reistijd problemen metdaarop volgende werkgroepen in De Uithof. Gelukkig was hetcomputerprobleem snel opgelost en kunnen de meeste studenten op DeUithof blijven.'' Alleen enkele wiskunde-werkgroepen moeten naar debinnenstad.

De renovatie van Trans I begon dit voorjaar. Het werk iscomplex, zegt projectleider Parcifal van den Berg haastverontschuldigend, want de werkzaamheden worden in drie fasesuitgevoerd. De eerste fase had afgerond moeten zijn. Decollegezalen Rood, Wit en Blauw plus enkele werkgroepruimtes haddendan gebruikt kunnen worden. In de latere fases worden de andereruimtes opgeleverd zoals het cultureel centrum De Uitwijk, hetStudenten Service Centrum en een grote tentamenzaal. Het gebouwmoet per januari 2000 weer volledig in gebruik zijn. Het isafwachten of die datum nog wordt gehaald.

Behalve complex is de renovatie ook ingrijpend, zegt Van denBerg. Het achterstallige onderhoud is nog het minst ingewikkeldmaar voor de installatie van een nieuw luchtbehandelingssysteemmoest er het een en ander worden weggebroken. Door de vondst vanasbesthoudend materiaal is het tijdschema overschreden. "Zodra ereen vermoeden van asbest is,wordt het werk stilgelegd, onderzoekgedaan, de ruimte afgesloten en een speciaal bedrijf ingehuurd omhet asbest te verwijderen. Doordat er meer asbestmateriaal in hetluchtbehandelingssysteem zat, moesten er veel meer materialenworden vervangen.'' Vrijdag zal het laatste asbestmateriaal zijnverwijderd.

Het bouwbudget is door deze tegenslag nog niet overschreden. "Ikga er vanuit dat ik het ga redden, maar het is nog te voorbarig omdat nu te garanderen. Het duurt nog enkele maanden voor het werkklaar is. Het blijft dus spannend. Er wordt in elk geval nietbezuinigd op kwaliteit.''

GK