Chemici ontwikkelen sensor voor SO2

Body: 
Onderzoekers van het Utrechtse Debye-instituut hebbenin Chemical Communications een nieuwe en praktisch toepasbaremethode gepubliceerd om het gehalte aan zwaveldioxide in de luchtvast te stellen. Zwaveldioxide is één van de gassen dieverantwoordelijk zijn voor het ontstaan van zure regen.

De vinding van de Zwitserse promovendus Martin Albrecht isgebaseerd op de mede door prof. dr Gerard van Koten ontwikkeldedendrimeer-technologie. Dendrimeren zijn reusachtige octopusvormigemoleculen met een omvang van meerdere nanometers, waarvan de'armen' bij uitstek geschikt zijn als dragers van specifieke atomenof atoom-groepen.

Tot nu toe worden dendrimeren vooral gebruikt als katalysator,maar Albrecht zocht naar andere toepassingen van het reuzemolecuul.Door platina-atomen aan de armen te plakken slaagde hij erin om eenmolecuul te ontwikkelen dat zwaveldioxide bindt, mits dit inbepaalde concentraties in de atmosfeer aanwezig is. Bij afname vande concentratie SO2 wordt de binding weer ongedaan gemaakt, watbetekent dat de relatief dure platinaverbinding herhaaldelijkgebruikt kan worden. Andere combinaties, zoals bij voorbeeld metnikkel, bleken bij meervoudig contact met zwaveldioxide weinigstabiel te zijn en daardoor snel kapot te gaan.

Volgens Albrecht kan de vinding, die nu nog in een experimenteelstadium verkeert, in de toekomst van groot belang worden voordetectiesystemen van SO2. Dat komt met name omdat deplatina-oplossing bij contact met zwaveldioxide oranje-roodverkleurt. Door het nieuwe molecuul verder te verfijnen moet hetvolgens Albrecht straks mogelijk worden om voor elke gewenstedrempelwaarde van SO2 een detector te leveren die bijoverschrijding van die waarde oranje kleurt.

EH