Commotie over afstudeer-onderzoek

Body: 
Gerben Helleman, vierdejaars student SocialeGeografie, kwam vorige week uitgebreid in het nieuws met zijnafstudeeronderzoek over het de nieuwbouwwijk Zenderpark. Volgenshet Utrechts Nieuwsblad zou hij beweerd hebben dat een deel van dehuizen uit deze IJsselsteinse wijk al na zes jaar gesloopt moestenworden.

De commotie ontstond op een persconferentie van de provincieUtrecht. Helleman inventariseerde, tijdens zijn stage voor dezeinstantie, de meningen van de bewoners over de nieuwbouwwijkZenderpark in IJsselstein. Uit zijn onderzoek bleek dat de inwonersvan de wijk tevreden zijn over de huizen, maar niet over deomgeving. Vooral de bebouwingsdichtheid, de groenvoorziening, hetgebrek aan voorzieningen en de parkeergelegenheid laten te wensenover.

"Een journalist vroeg tijdens dat persgesprek aan degedeputeerde of ze was geschrokken van de conclusies. Er werd eenvoorbeeld aangehaald van een nieuwbouwlocatie in Almere waargesloopt is maar er is nooit gezegd dat Zenderpark gesloopt moetworden", zegt Helleman.

De volgende dag stond in de krant dat een deel van Zenderparkgesloopt moest worden. De sociaal geograaf werd plotseling benaderddoor zowel landelijke als regionale pers. "De aanleiding wasmisschien verkeerd, maar het is wel leuk voor een vierdejaarsstudent om zoveel aandacht voor je afstudeerproject tekrijgen."

Helleman deed zij onderzoek naar nieuwbouwlocaties omdat er veelkritiek op is. Volgens de geograaf zijn zowel de pers als depolitiek erg negatief over bijvoorbeeld de bouwdichtheid van diewijken. "Iedereen praat elkaar gewoon na. Maar er is nooit aan debewoners van die wijken gevraagd wat zij er nou van vinden."

Helleman koos voor Zenderpark omdat dit één van deweinige locaties in de provincie Utrecht is waar de bouw in eenvergevorderd stadium verkeert. Hij noemt de wijk geen flop: " Demensen die er wonen zijn wel tevreden over hun woning. Eigenlijkmoet dit onderzoek over twee jaar nog eens uitgevoerd worden. Danis de wijk pas helemaal af."

JvdG