Compromis over korting medici

Body: 
De in juni aangekondigde bezuinigingen in hetUniversitair Medisch Centrum zullen de eerste jaren minderdrastisch zijn dan aanvankelijk was aangekondigd. In plaats van 4en 2,5 procent hoeven zowel ziekenhuis als faculteit nu tot eind2000 maar 1,5 procent in te leveren.

Met dit besluit is de Raad van Bestuur van het UMC tegemoetgekomen aan forse kritiek uit de hele organisatie op hetoorspronkelijke voorstel. Met name het feit dat er al dit lopendejaar sprake zou zijn van een korting met de kaasschaaf en dat deziekenhuisonderdelen volgend jaar liefst vier procent moesteninleveren, zorgde voor grote opwinding. Volgensziekenhuisvertegenwoordigers was er geen reden voor eencrisisscenario met zulke forse ingrepen op zo korte termijn. En ookde faculteitsraad keerde zich voor de zomervakantie tegen hetingrijpen in lopende en al goedgekeurde begrotingen.

Na uitgebreid overleg heeft het UMC-bestuur begin juli ingestemdmet een compromis. Dat houdt in dat de hoogte van de kortingen tot2004 (ruim vijf procent voor het ziekenhuis en 2,5 procent voor defaculteit) ongewijzigd blijft, maar dat de ingrepen pas later hunbeslag zullen krijgen. De komende anderhalf jaar hoeft daardoormaar 1,5 procent te worden ingeleverd. Bovendien zal eenprojectgroep zo snel mogelijk duidelijkheid moeten verschaffen overde vraag waar het best bezuinigd kan worden.

De personeelsgeleding van de facultsitsraad van Geneeskundeheeft inmiddels ingestemd met het compromis, ondanks het feit datook over het lopende begrotingsjaar al een half procent moet wordeningeleverd. De Raad van Bestuur heeft de faculteit echter toegezegddat zij niet aan het onmogelijke zal worden gehouden. Mocht dekorting tot ongewenste situaties leiden, dan behoort kwijtscheldingtot de mogelijkheden.

EH