Correctie DUS

Body: 
In het nieuwsbericht van vorige week waarin werd gemeld dat DeUtrechtse School (DUS) opgaat in een nieuw te vormen 'School ofManagement' werd gesteld dat DUS volgens het college van bestuuronbetaalbaar is. Door deze parafrase van een tekst uit deuniversitaire begroting 2000 zou een verkeerde indruk kunnen wordengewekt. De letterlijke tekst uit de begroting luidt: 'De kostenvoor personeel en huisvesting bedragen op jaarbasis meer dan derijksbijdrage. In de exploitatie van de afzonderlijke leergangenwordt een vast bedrag opgenomen ter dekking van deze kosten, maarmet het huidige aantal lopende opleidingen is de infrastructuurniet te bekostigen.'