De helft van de vwo'ers kiest exact

Body: 
Bèta- en techniekopleidingen hoeven niet tevrezen dat zij in de toekomst minder eerstejaars zullen trekken. Invwo-4 kiest namelijk ruim de helft van de scholieren voor een exactvakkenpakket.

Dat blijkt uit een enquête onder de scholen die afgelopenseptember zijn begonnen met het studiehuis, de nieuwe aanpak in debovenbouw van het voortgezet onderwijs. Daarin stellen scholierenin het vierde jaar niet zoals vroeger een eigen vakkenpakket samenvoor hun eindexamen. In plaats daarvan hebben ze de keuze uit viervastgestelde profielen. Uit de peiling blijkt dat een meerderheidvan de vwo-4 scholieren kiest voor het profiel natuur &techniek of natuur & gezondheid.

Dit resultaat is gunstig voor de exacte studies (bèta,techniek, geneeskunde) aan de universiteiten. Ervan uitgaand datnet als nu tweederde van de vwo'ers naar de universiteit gaat,levert dat straks een jaarlijkse instroom op van 13.000potentiële bètastudenten. Vergeleken met de 10.000eerstejaars die de exacte studies op dit moment tellen, is dat eenbehoorlijk veilig aantal - zelfs als een deel van de vwo'ers meteen bètapakket toch kiest voor een 'zachte'

studie.

In het havo pakt de invoering van het studiehuis overigensminder goed uit voor de exacte studies. Slechts dertig procent vande havisten kiest voor een exact profiel. De rest kiest eenmaatschappelijk gericht profiel. Dit resultaat komt overeen met eenander onderzoek, uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging vanSchooldecanen (NVS).

HOP, MtW