De Nederlandse economie tussen 1800 en 1940

Body: 
Het economisch onderzoek in de faculteit Letteren concentreertzich op de economische geschiedenis, en daarbinnen met name op dereconstructie van de economische ontwikkeling van Nederland in deperiode 1800-1940. Voor dat onderzoek werd door prof.dr. Jan Luitenvan Zanden, voorzitter van het N.W. Posthumus Instituut - delandelijke onderzoekschool op het terrein van de economische ensociale geschiedenis - in 1990 één van de eerstePIONIER-subsidies binnengehaald. Het gaat daarbij ompersoonsgebonden subsidies van onderzoeksorganisatie NWO die totdoel hebben een nieuw wetenschapsgebied tot ontwikkeling tebrengen.

In het kader van het PIONIER-project 'Reconstructie nationalerekeningen en de analyse van de ontwikkeling van de Nederlandsevolkshuishouding 1800-1940' is door een aantal promovendi enpostdocs onder leiding van Van Zanden een grote hoeveelheideconomische gegevens uit de genoemde periode verzameld. Resultaatvan het in 1997 beëindigde project is een uniek databestandvan macro-economische reeksen die, aangevuld met naoorlogsegegevens, nu de periode 1807-1996 omvatten. Met dat bestand voereneconomen en econometristen nu experimenten en berekeningen uit omde aannamen in - op dit moment gebruikte - economische modellen tetoetsen.

In aanvulling op het project van Van Zanden wordt door dr. HeinKlemann onderzoek gedaan naar de Nederlandse economie gedurendeoorlog en bezetting (1938-1948). Daarnaast zijn de Utrechtseeconomisch historici nauw betrokken bij de uitvoering van eenaantal bedrijfshistorische 'derde geldstroom' projecten naar degeschiedenis van onder meer de Rabobank, de ABN-AMRO, Hagemeyer ende VSB Bank.

EH