'De Utrechtse invalshoeken zijn goud waard'

Body: 
Economie-afgestudeerden hebben wel iets uit teleggen

Bul gehaald in een economische richting aan deUniversiteit Utrecht. Ben je dan een echte econoom of niet? Vierafgestudeerden van verschillende faculteiten blikken terug op hunstudietijd. Opvallende overeenkomst: tevreden over hun studie maarnog lang niet uitgeleerd.

Onno Adriaansens (28)

Onno is 'senior accountmanager private banking' bij StaalBankiers. Hij ondervindt in zijn werk vaak de voordelen van zijnstudiecombinatie recht en economie. "Op belastinggebied timmertstaatssecretaris Vermeend immers hard aan de weg. Er komt een nietaflatende stroom regels uit Den Haag. Over de belastingwetgevingworden vaak juridische zaken uitgevochten. Je moet dan wel deuitspraken van de Hoge Raad goed kunnen lezen."

Adriaansens noemt het analytisch denkvermogen van juristen alsvoordeel. Maar bij pure juristen ontbreekt vaak hetcommerciële denken. "Het is gebruikelijk dat het bedrijfslevenhet allemaal juridisch goed wil doen als er maar geld wordtverdiend. Dan mag je niet blijven steken in geharrewar overregeltjes. Soms is een contract niet 100 procent juridischwaterdicht. Dat hoeft ook niet altijd. Je moet er mee kunnenwerken."

Audrey Sieljes (24)

Audrey is net als Adriaansens afgestudeerd in de richtingOndernemingsrecht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid. Zij werkt opde juridische afdeling van 'Imation', een multinational in data- enopslagbusiness. Beter bekend onder de oude naam 3M, de producentvan onder meer de gele Post IT-stickers. Zij koos voor Utrechtomdat ze graag rechten wilde studeren maar zeker geen advocaat,notaris of rechter wilde worden.

Sieljes: "Ik ben gelukkig bij een internationaal bedrijfterechtgekomen en het is precies wat ik verwachtte: dynamisch eninteressant." Ze werkt veel samen met Amerikaanse collega's. Alsdie vragen wat ze heeft gestudeerd moet ze altijd wel ietsuitlegggen. "Je weet dus van twee vakken eigenlijk niks, zeggen zedan om me te pesten. Maar ik antwoord altijd dat mijn werk voor dehelft bestaat uit het juridische handwerk, zoals contractenopstellen en de andere helft uit economie, zoals managementadvies.En zo is het ook."

Rachel Bosman (27)

Rachel is helemaal in de managementwereld terechtgekomen. Sindsvier jaar werkt de geografisch-econoom bij de Rabobank. Via haarstage binnengekomen en via een anderhalf jaar lange trainee-periodeopgeklommen tot assistent-secretaris van de directie van RabobankInternational.

"Ik voel me inmiddels meer econoom dan geograaf", erkent Bosman."Daarmee wil ik mijn achtergrond echter niet verloochenen. Doormijn brede opleiding - internationale economie was mijnafstudeerrichting - heb ik op mijn huidige plek een kleinevoorsprong op pure economen. Maar er zit ook een nadeel aan deUtrechtse studie: het gebrek aan diepgang. Ik heb stiekem wel eensgedacht waarom ik niet voor Rotterdam of Tilburg heb gekozen.Daarom studeer ik nu verder aan de Universiteit van Tilburg voor detitel Master of Financial Economics." Bosman is groot voorstandereen eigen faculteit Economie in Utrecht. "Dan krijgt Utrecht meervakkennis in huis en een betere uitstraling."

Bas Weber (24)

Bas is net afgestudeerd bij de richting Economisch HistorischeStudies aan de faculteit Letteren. Hij moet van een economischefaculteit juist niets weten. "Economie kun je overal studeren. Derelatie met maatschappij en cultuur die in de Utrechtseeconomie-studies zo sterk aanwezig is, mag niet verloren gaan."

Weber wil als bedrijfsconsultant in Polen gaan werken. Hij heeftdaarom veel bijvakken Oost-Europa gedaan. "Polen maakt een uniekeeconomische ontwikkeling door. De veranderingen gaan erg hard. Jekomt echter niet in een gespreid bedje. Dat vind ik juistleuk."

Om in het buitenland goed zaken te kunnen doen, moet je decultuur van het land kunnen doorgronden, vindt Weber.

Voordat hij aan een baan toe is, staan er voor Weber echter nogheel wat studie-uren te wachten. Hij gaat eerst verder metbedrijfskunde aan Universiteit Nijenrode.

Oriëntatie

Ook Onno Adriaansens is ervan overtuigd dat een bredeeconomie-opleiding nut heeft. Maar waarom zou dat niet kunnenbinnen een eigen economische faculteit? "Als de verschillendeinvalshoeken van Utrecht maar gewaarborgd blijven. Die is goudwaard." Hij pleit voor een studie algemene economie, vergelijkbaarmet de bestaande studie algemene sociale wetenschappen.

Audrey Sieljes zat in de Utrechtse collegebanken de ene keernaast een student Geschiedenis, in een volgend college naast iemandvan SocialeWetenschappen en dan weer naast een rechtenstudent. "Debrede oriëntatie van Utrecht is inderdaad een mooiuitgangspunt voor een eigen economische faculteit", vindt ze. Tochgaat zij juist verder in de juridische richting. Over 2,5 jaar wilze de meestertitel in de wacht slepen. "Dat heeft toch meeruitstraling in mijn vak. En dan wil ik voor mijn bedrijf heus weleens als advocaat optreden."

René de Bie