Dienstverlening aan studenten aangepakt

Body: 
Onder de werktitel 'hoger op de ranglijst' heeft deUU een project geïnitieerd om de dienstverlening aan studentente verbeteren. Aanleiding is de lage score van de UU bij delandelijke Elsevier- en Keuzegidsenquêtes naar tevredenheidonder studenten. Komend jaar is voor het project twee tonbeschikbaar.

Doelstelling van het CvB en de decanen is om binnen twee jaartot tastbare resultaten te komen op het gebied vantentamenlocaties, onderwijsruimten, bereikbaarheid van docenten,uitslagen van tentamens en roosters. Collegevoorzitter Veldhuis:"Verschillende opleidingen komen al geruime tijd slecht naar vorenuit de studentenonderzoeken. De klachten blijken zich vooral teconcentreren op de faciliteiten en op de relatie tussen docent enstudent. Dat signaal willen we nu serieus oppikken."

Een task force onder leiding van H. Hoitink, adjunct-directeurvan Ruimtelijke Wetenschappen, heeft de opdracht gekregen eenanalyse te maken van de problemen die binnen de verschillendefaculteiten bestaan. Hoitink: "Het is belangrijk om te weten waarstudenten met hun klachten precies op doelen. Wat betekent hetbijvoorbeeld als studenten zeggen dat docenten onbereikbaar zijn?Is de docent fysiek niet aanwezig of heeft de docent geentijd?"

De opzet van het project is om zeven of acht aspecten aan tegeven die essentieel zijn voor een goede kwaliteitszorg voorstudenten. Voor elk van die aspecten zal een norm wordenaangegeven.

De uitvoering van de voorstellen tot verbetering van dedienstverlening aan studenten moet in juni 2000 van start gaan. In2001 moet Utrecht beter scoren in de onderzoeken van Elsevier en deStudiegids. Veldhuis: "Die titel, hoger op de ranglijst, kun jebeschouwen als een pr-grap. Dat is niet waar het om draait. Wijwillen in de eerste plaats meer tevredenheid studenten endocenten."

XB