Dienstverlening aan studenten kan beter

Body: 
De studentenbalies van de faculteiten moetenstudentvriendelijker en de voorzieningen in collegezalen beter. Datzijn de belangrijkste elementen van een actieplan dat het collegevan bestuur in de onderwijscommissie van de U-raad en tijdens eenontmoeting met de decanen van de bèta-faculteiten heeftaangekondigd. Het initiatief komt kort na de negatieve beoordelingvan de universitaire faciliteiten in deElsevier-enquête.

Volgens vertrekkend collegelid Van Vucht Tijssen is de verhogingvan de kwaliteit van de facultaire 'front offices', oftewel destudentenbalies, de volgende stap naar een betere service aanstudenten.

In een voorstel voor een kwaliteitsproject dat "op zo kortmogelijke termijn" door het college wordt geformuleerd zaldaarnaast aandacht worden gevraagd voor de kwaliteit van decollege- en werkgroepruimten en de geboden voorzieningen. Vooral'de kleine kwaliteit' kan volgens Van Vucht Tijssen verbeterdworden. "Het gebrek aan krijtjes, een defecte dia-projector, datsoort zaken vormen een gedeelde irritatie voor docenten enstudenten."

De plannen van het college voor het 'facility management' zullennu ook aan de decanen van de overige faculteiten worden voorgelegd.Daarbij zal worden benadrukt dat ook de bereikbaarheid van docentenen de snelheid van het nakijken van tentamens verbetering behoevenom de dienstverlening aan studenten op te kunnen schroeven.

Van Vucht Tijssen zegt dat de nieuwe stappen niet voortkomen uiteen schrikreactie op de uitslagen van de jongste enquêtes. "Inde hooglerarenenquête van Elsevier komt Utrecht juist alsbeste uit de bus en ook in de onderzoeken onder afgestudeerdenscoren we goed. In de vergelijkingen onder studenten bungelen dealgemene universiteiten wel vaker onderaan. Dat neemt niet weg datwe van ieder onderzoek iets willen leren. In het verleden was erbijvoorbeeld veel kritiek op onze culturele- en sportvoorzieningen.Nu Parnassos en Olympos er zijn hoor je daar niemand meer over. Wehebben dus niet stilgezeten, maar klaarblijkelijk hebben de andereuniversiteiten dat ook niet gedaan."

XB