Diergeneeskunde steggelt over nevenwerkzaamheden

Body: 
Stel je bent deeltijd-medewerker van de faculteitDiergeneeskunde. In je vrijetijd verdien je wat bij metschilderwerk. Leuk voor later, die centen, en niemand op defaculteit die het een zorg zal wezen zolang je je werk in De Uithofook maar goed blijft doen.

Dat zou je althans denken. Maar tot verbazing van defaculteitsraad van Diergeneeskunde bleek het bestuur er vorige weekeen heel andere opvatting op na te houden. In de nieuwe facultaireregeling 'Nevenwerkzaamheden' was namelijk de bepaling opgenomendat medewerkers voortaan alle nevenwerkzaamheden met eenbedrijfsmatig karakter bij het bestuur moesten melden. Om duidelijkte maken wat met bedrijfsmatig bedoeld wordt, werd een voorbeeldgegeven: het huis van je buurvrouw tegen betaling opschilderen isgeen nevenwerkzaamheid; jaarlijks drie huizen tegen betalingopschilderen wel.

Dat was duidelijk, maar de personeelsgeleding in de raad begreepniet wat het bestuur bezielde met deze vergaande bemoeizucht. "Ditis wel heel erg betuttelend", vond een van de raadsleden. "Als ikveertig uur in de week sport, hoef ik dat toch ook niet aan u temelden?"

Directeur Van Strien probeerde de raadsleden duidelijk te makendat het in feite ging om 'een stukje bescherming' voor hetpersoneel en dat het echt niet in de bedoeling lag om de gemeldewerkzaamheden te verbieden. Maar de raadsleden hielden voet bijstuk. "Het is Big Brother wat u hier voorstelt. Het gaat u tochniets aan wat wij in onze vrije tijd doen? Als ons werk in hetgedrang komt door die extra bezigheden, dan komt dat vanzelf welaan bod in een functioneringsgesprek."

Hoewel er volgens Van Strien sprake was van een universitaireregeling die de faculteit maar had te volgen, slaagde niemand vande bestuursleden erin om de tekst van die regeling te produceren.Na tien minuten vruchteloos heen-en-weer gepraat was decaanCornelissen de discussie zo zat dat hij de enige verstandigebeslissing nam. De meldplicht wordt uit de regeling geschrapt,tenzij de universitaire regeling anders voorschrijft. De raadsledenhaalden opgelucht adem, ook al moeten zij nu dus voortaan zonder'stukje bescherming' door het leven.

EH