Duale lerarenopleiding goedgekeurd

Body: 
De vernieuwingsplannen van de UniversitaireLerarenopleidingen (de ULO's) van de Universiteit Utrecht zijngoedgekeurd door de commissie Ginjaar-Maas. De opleidingen, waarbijeen deel van de lerarenopleiding in het reguliere basisprogrammazal vallen, zullen hiervoor in de periode 1999-2002 een subsidievan ruim 1 miljoen gulden krijgen van het ministerie van Onderwijs.In september gaan de vernieuwde opleidingen van start.

Voor de schoolvakken Nederlands, Frans, Engels, Spaans,Aardrijkskunde, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Maatschappijleer,Muziek, Filosofie en Algemene Economie kunnen derhalve 'dualetrajecten' worden aangeboden; een combinatie van werken en leren,waarbij tijdens de reguliere opleiding een eerstegraadsleraarsbevoegheid kan worden gehaald. Voor de vakken Biologie,Natuurkunde, Scheikunde, Sterrenkunde wordt de lerarenopleiding eenonderdeel van het nieuw te volgen Communicatie en Educatie-profielvan de vernieuwde Utrechtse b├Ęta-opleidingen, mits datvijfjarige programma door de toetsingscommissie wordt goedgekeurd.Dat laatste is nog niet geheel zeker, maar zal voor 1 meidefinitief moeten worden besloten.

Prof.dr. Albert Pilot, hoogleraar aan het IVLOS, het instituutdat de lerarenopleidingen verzorgt, is verheugd: "Er is lang aan deplannen gewerkt, ze zijn goed overdacht, juist vanwege het feit dater nu flink ingegrepen wordt in de facultaire programma's." Denieuwe opleidingen, niet langer post-doctoraal, sluiten aan bij derealiteit van de dag, aldus Pilot. "Dankzij het grote tekort aanleraren zullen er in de nabije toekomst veel studenten, al voor heteinde van de studie, voor de klas moeten gaan staan."

Utrecht moet nog wel wat doen aan de'leerarbeidsovereenkomsten': "Met name lijkt de student teontbreken als partner", schrijft de commissie die de plannenbeoordeelde. Pilot ziet geen problemen: "Dat lossen we nog welop."

NV