Eén opleiding biomedische wetenschappen

Body: 
De opleidingen medische biologie bij Geneeskunde enfundamentele biomedische wetenschappen (FBMW) bij Biologie wordenmet ingang van komend studiejaar samengevoegd tot ééninterfacultaire opleiding met twee propedeuses.

Met de samenvoeging wordt een eind gemaakt aan de onduidelijkesituatie van twee vrijwel identieke opleidingen. Die situatieontstond toen de faculteit Biologie besloot om voor studenten dieuitgeloot waren voor medische biologie een soortgelijke opleidingzonder numerus fixus in het leven te roepen.

Om logistieke redenen blijven na samenvoeging de tweepropedeuses gehandhaafd, terwijl ook de numerus fixus voor medischebiologie, althans voorlopig, zal blijven bestaan. Hoewel de stukkendaarover geen uitsluitsel geven, verwachten direct betrokkenen datook de twee propedeuses op termijn zullen samensmelten. Verwachtwordt dat de nieuwe opleiding zo aantrekkelijk is dat zijaanzienlijk meer studenten naar Utrecht zal trekken dan de huidige130.

Die aantrekkelijkheid ligt volgens de initiatiefnemers mede inhet feit dat biomedische wetenschappen de kern wordt van eenonderwijswaaier Natuur en Gezondheid. Dat betekent dat studentenmedische biologie in de toekomst ook vakken kunnen gaan volgen ineen groot aantal andere Utrechtse faculteiten.

EH