Economie op een snijvlak

Body: 
Economie studeren in Utrecht? Jazeker! Het kan algeruime tijd, en wel in combinatie met een andere discipline.Ondanks de circa 175 studenten die jaarlijks instromen springen deUtrechtse economie-opleidingen echter niet écht in hetoog.Daarin komt binnen afzienbare tijd verandering:méér en beter, is het motto. Het 'coördinerendopleidingsbestuur' trekt hard aan onder meer de ontwikkeling vaneen propedeuse 'Economie en Maatschappij' en van meergedifferentieerde leerwegen. Maar die koppeling aan een anderediscipline blijft. Juist daarin onderscheiden de economiecombinatie-opleidingen zich van de economie-opleidingen van andereuniversiteiten. In Utrecht wordt dezelfde economie gedoceerd alselders, maar waar d''r sprake is van een steeds sterkere koppelingaan de wiskunde, wordt híer de economie verbonden metgeografie, geschiedenis, rechten of sociale wetenschappen.

Weet u waarom Nederlanders zo goed zijn in tulpen enItalianen in schoenen? De variant 'Internationale Economie enEconomische Geografie' heeft wellicht het antwoord. Origineleoplossingen nodig voor een 'recht'-vaardige en vanuitmaatschappelijk oogpunt efficiënte verdeling van zorgtaken?'Recht en Economie in Bedrijf en Maatschappij' buigt zich erover,samen met 'Sociale en Institutionele Economie'. Hoe het poldermodelis te plaatsen in de Nederlandse economische ontwikkeling? Vraaghet de 'Economische en Historische Studies'.

Géén aparte economische faculteit dus, maarwel economie-onderwijs en -onderzoek dat zichtbaar is en datbijdraagt aan het Utrechtse motto: 'breed in onderwijs, diep inonderzoek'. Coördinatoren, docenten, studenten enafgestudeerden vertellen in dit katern over dat typisch Utrechtseeconomie-profiel.


Colofon

Deze bijlage is een gezamenlijke uitgave van hetUtrechts Universiteitsblad en de opleiding Domeingerichte Economievan de Universiteit Utrecht. Het verschijnt bij het U-blad van 8oktober 1998 en daarnaast als afzonderlijke uitgave in een oplagevan 2.000 exemplaren, te verspreiden door de opleidingEconomie.

Coördinatie: Armand Heijnen, PeterWesterhof

Redactie: Karlijn van Aerde, René de Bie, AdriBolt, Xander Bronkhorst, Erik Hardeman, Armand Heijnen, MichielSlütter

Eindredactie: Armand Heijnen