'Een bestuurlijke fusie WO-HBO gaat niet ver genoeg'

Body: 
Het onderscheid tussen het wetenschapppelijkonderwijs en het beroepsonderwijs is volgens veel studenten tevaag. Om helderheid te bereiken, is betere samenwerking tussen WOen HBO noodzakelijk. "We moeten eerst HBO en WO op éénhoop gooien en dan pas uitzoeken wat wetenschappelijk is en watniet", stelt Francien van ter Beek, voorzitter van het LandelijkStudenten Vakbond.

Zij sprak tijdens het forum 'Fusie tussen hogeschool enuniversiteit?' dat afgelopen maandag werd gehouden door OER(Onderwijs Evaluatie Rapport). "Een bestuurlijke fusie gaat nietver genoeg. Intern in het HBO en het WO is er meeronderduidelijkheid over wat wetenschappelijk en wat beroepsgerichtis dan tussen beide systemen onderling. Pas als HBO en WOinhoudelijk fuseren, kunnen de vakken opgedeeld worden inwetenschappelijk en beroepsgericht", legde Francien uit.

Dr. Jan Peute, opleidingsdirecteur van de faculteit Biologie,was het niet eens met een inhoudelijke fusie. Wel vond hij dat hetvrijstellingsbeleid - dat het overstappen naar andere studies zoumoeten vergemakkelijken - moet worden aangescherpt. Peut pleittevoor een 'brugklas voor studenten', een oriënterend studiejaarwaarin studenten beter uit kunnen zoeken welke studie bij hen past."Een inhoudelijke fusie is niet noodzakelijk als de student nogkeuzemogelijkheden heeft na het eerste jaar. Mensen weten vaak nahet eindexamen niet wat ze moeten kiezen, en kiezen daarom vaakverkeerd. Met een soort brugklas heeft de student meer kans om zichte verdiepen in wat hem nou werkelijk interesseert."

J. Veldhuis, voorzitter van het college van bestuur en bekendfelle tegenstander van een inhoudelijke fusie, vond wel dat er ietsbinnen de universiteit zou moeten veranderen. "Een aantalopleidingen moet worden bijgesteld. Sommige vakken pretenderenwetenschappelijk te zijn, maar in de werkelijkheid schurken zijalleen tegen het wetenschappelijke aan. Vooral in de alfa en gammahoek is dit het geval. We zijn bang om in Nederland een selectie temaken tussen wetenschapppelijk en beroepssericht. Selectie isechter noodzakelijk om ons opleidingssysteem excellent temaken."

BV