Een café in het Educatorium

Body: 
Er bestaat een goede kans dat al komend najaar eenbar in het Educatorium wordt geopend. Op wat langere termijn wordtgestreefd naar de bouw van een bruin café naast hetEducatorium met een terras op de huidige Genèvelaan.

Volgens hoofd Huisvesting ir. A. Sikkema heeft het college vanbestuur besloten dat er in De Uithof zo snel mogelijk een goedalternatief moet komen voor de vorige maand gesloten Uithof Inn.Omdat de mezzanine (halve verdieping) boven het restaurant van hetEducatorium met weinig moeite geschikt kan worden gemaakt voorgebruik als café, wordt ernaar gestreefd om die ruimte,voorzien van een eigen ingang, al dit najaar in gebruik te nemen.Op verzoek van de restauratieve dienst van de universiteit wordtintussen naar andere potentiële locaties gekeken voor devestiging van een bruin café. Volgens Sikkema maakt van dieplekken eigenlijk alleen de locatie aan de Genèvelaan tussenhet Educatorium en het Van Unnikgebouw een redelijke kans. Anderelocaties zijn strijdig zijn met het stedenbouwkundig plan waardoorze bij de gemeente Utrecht waarschijnlijk op teveel weerstandzullen stuiten.

Of de restauratieve dienst van het FBU het café overigenszelf mag gaan exploiteren is nog de vraag. Volgens Sikkema heefthet college van bestuur onlangs een sterke voorkeur uitgesprokenvoor een constructie waarin horecagelegenheden in De Uithof, metuitzondering van de universitaire bedrijfsrestaurants, door derdenworden geëxploiteerd. Ook het sportcafé in Olympos enrestaurant Bologna in het Van Geunsgebouw zouden in de visie vanhet college op termijn aan externe cateraars moeten wordenuitbesteed.

EH