'Een certificaat dekt de lading niet'

Body: 
Mediëvistiek wordt variant van AlgemeneLetteren

Iedereen lijkt het erover eens te zijn. De UtrechtseMediëvistiek is iets bijzonders. Toch wordt de opleidingbinnenkort gedegradeerd tot variant van Algemene Letteren envervalt de eigen bul. Studenten en promovendi zijn verbijsterd. "Ikben kwaad dat kwaliteit niet beloond wordt. We steken even onshoofd boven het maaiveld en het wordt eraf gehakt."

Het nieuws dat de opleiding Mediëvistiek haar zelfstandigestatus zou gaan verliezen kwam voor promovendus Els Rose enstudentassistent Babette Hellemans vorig jaar als een 'donderslagbij heldere hemel'. Ze hadden steeds in de veronderstelling geleefddat de inkrimping van het opleidingenaanbod waartoe de VSNU hadbesloten alleen de in de marge opererende en obscure studietjes zoutreffen. En als Mediëvistiek iets niet is dan is het welobscuur en marginaal.

Rose: "Ik kan niets anders concluderen dan dat ze niet genoegwisten van wat de opleiding Mediëvistiek inhoudt." Depromovendus schroomt niet om samen met Hellemans de loftrompet testeken over wat nu nog een bovenbouwopleiding is. Kwamen ze tijdensde laatste visitatie niet als een van de beste UtrechtseLetterenstudies uit de bus?

Komt niet veertig procent van de studenten in hetwetenschappelijk onderzoek terecht? En is de opleiding niet dekweekvijver voor het onderzoek dat als enige bij Letteren hetpredicaat 'excellent' toebedeeld kreeg?

"Het is misschien vreemd om jezelf zo op de borst te slaan",zegt Rose. "Maar voor mij is Mediëvistiek echt eenkostbaarheid. Twintig jaar lang heeft iedereen keihard gewerkt omdit tot een succes te maken en het heeft zijn vruchten afgeworpen."De Utrechtse Mediëvistiek is volgens de twee internationaalvermaard. Hellemans: "We hoeven alleen maar het congres over demiddeleeuwse kronieken te noemen dat in juli weer plaatsvindt. Ofde serie Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek."

Wat Babette Hellemans nog het meest bevreemdt is dat deopleiding nu naar het schijnt wordt afgestraft voor de uniekeopzet. Vanuit het merendeel van de onderwijsinstituten van defaculteit Letteren en soms ook van daarbuiten zijn docentenbetrokken bij het onderwijs van de opleiding. "Deinterdisciplinariteit wordt ons met de paplepel ingegoten.Middeleeuwse bronnen zijn heel weerbarstig en moeilijk teontrafelen alsniet de kennis van verschillende vakgebiedenvoorhanden is." De studentassistent begrijpt dan ook niet dat,juist nu overal binnen de wetenschap de roep ominterdisciplinariteit klinkt, een opleiding waar die aanpak succesheeft wordt gekleineerd. "Wij zijn waarschijnlijk beter dan anderestudenten in staat toegang te krijgen tot de bronnen en de wereldachter die bronnen."

[?mP#a4!#$&

Noodoplossing

Even voor de goede orde. Mediëvistiek met al haar meritesblijft gewoon bestaan. De beslissing van de VSNU bracht een stroomvan briefwisselingen en discussienota's binnen de faculteit opgang. Die hebben geleid tot een redelijk bevredigende maatregel.Het oorspronkelijke plan om de opleiding onder te brengen bijGeschiedenis werd verworpen. Het bleek in de eerste plaatsorganisatorisch vrij lastig het hele programma van dertien modulenbij de opleiding Geschiedenis te plaatsen. Daarnaast zoubijvoorbeeld de student Frans die Mediëvistiek wil studeren indat geval een bul geschiedenis moeten halen en dus ook alledoctoraalvakken van die studie doen. De opleidingscommissie vondeen beter alternatief, waarmee de faculteit uiteindelijk instemde.Het integrale programma Mediëvistiek wordt voorlopig eenvariant van Algemene Letteren

Ook voor Rose en Hellemans is de plaatsing binnen de studie dievanaf september 2000 onder de naam Taal- en Cultuurstudies door hetleven zal gaan 'de beste noodoplossing'. Inhoudelijk blijft allesbij hetzelfde en er wordt niet getornd aan de kwaliteit van hetprogramma. Bovendien is Algemene Letteren vaak de keuze vanstudenten die niet precies weten wat ze willen. Voor hen wordtMediëvistiek misschien een meer voor de hand liggendeoptie.

Toch hebben de beiden een belangrijk bezwaar. Studenten zullenin het vervolg een bul van Algemene Letteren met een certificaatMediëvistiek ontvangen in plaats van een bulMediëvistiek. Dat maakt volgens de twee gevoelsmatig een grootverschil. Rose: "Ik ben er trots op Mediëvist te zijn. Ik benook trots op mijn bul. Voor deze opleiding moet hard gewerktworden. Het niveau is stevig. Een buitenstaander vraagt zichmisschien af waar we ons druk over maken, maar met een bul rond jezo'n studie echt af."

De twee denken bovendien dat het voor een opleiding zonder eigenbul onder de paraplu van Algemene Letteren nog moeilijker zalworden zichzelf te profileren. Nieuwe studenten zullen de variantmoeilijker weten te vinden en ook voor afgestudeerden die dearbeidsmarkt opmoeten zal hetnegatieve effecten hebben. Nu al wordter vaak gedacht dat Mediëvisten 'iets met media' doen. Als danuiteindelijk duidelijk wordt dat het over de middeleeuwen gaat danwordt direct de link met geschiedenis gelegd. Terwijl dat slechtseen van de betrokken disciplines is.

"Mediëvistiek is een volwaardige opleiding", aldus Rose."Het is dus niet zo'n letterenopleidinkje dat je doet omdat je geenzin hebt om Rechten te gaan studeren. Studenten voelen zich ookvolwaardig Mediëvist. Dat zullen ze ook onder AlgemeneLetteren blijven doen. Maar een certicifaat dekt de lading in niethelemaal."

Overigens gaan alle betrokkenen ervanuit dat er sprake is vaneen tijdelijke maatregel. Gehoopt wordt dat de Mediëvistiek opkorte termijn, dat wil zeggen over twee jaar, weer de beschikkingkrijgt over een eigen opleidingslabel. Het faculteitsbestuur, datzich steeds zeer ongelukkig heeft getoond met de gang van zaken,heeft de Mediëvisten toegezegd een uiterste inspanning tewillen leveren om het college van bestuur ertoe te bewegen eennieuwe aanvraag voor een dergelijk label in te dienen. BabetteHellemans: "Misschien denk ik te simplistisch of zo. Maar volgensmij hebben we dan voor niets veel geld uitgegeven aan de verhuizingvan het secretariaat en het vervangen van briefpapier. Waarom kaniets dat goed is niet blijven bestaan."

Xander Bronkhorst