Een hilarische komedie voor het goede doel

Body: 
Toneelgroep SUDS speelt absurdistische versie vanMacbeth

Een platte schijf, gedragen door vier olifanten diestaan op een reusachtige schildpad, zo ziet de wereld eruit waarinhet stuk 'Wyrd Sisters' zich afspeelt. Geschifte personages enabsurde dialogen voeren de boventoon in de komedie die detoneelvereniging van de vakgroep Engels opvoert. Naast zoveelhilariteit is er ook plaats voor een serieuze noot: de opbrengstvan de voorstellingen gaat naar kinderen inoorlogsgebieden.

-Is this a dagger I see before me?

-Um. No, my lord. It's my handkerchief, you see. You can sort oftell the difference if you look closely. It doesn't have as manysharp edges.

Deze dialoog tussen de hertog en zijn nar is slechtséén van de vele hilarische passages in het toneelstukWyrd Sisters. Een absurdistische

interpretatie van Shakespeare's Macbeth, noemt voorzitter MarijePaulusma (26) van The Students of Utrecht Drama Society (SUDS) hetstuk. De toneelclub van de vakgroep Engels voert Wyrd Sisters dezeweek vier maal op in het U-theater.

De repetities voor de opvoering zijn al maanden in volle gang.SUDS brengt het stuk in het kader van het Springfestival dat devereniging iedere zomer organiseert. De acteurs zijn studentenwaarvan sommigen voor het eerst in hun leven op een podium staan.Anderen zijn

wat meer ervaren. "Ze hebben in ieder geval één dinggemeen", zegt voorzitter Paulusma: "plezier. Bij ons staat hoog inhet vaandel dat mensen een leuke tijd hebben."

Een repetitie op een warme woensdagavond in een zaaltje aan deKromme Nieuwegracht. Present zijn drie acteurs. De dommige hertogmet paranoïde neigingen die zijn eigen neef vermoordde om opde troon te komen, zijn sekreet van een vrouw, het brein achter demoord

en de werkelijke baas in het hertogdom en de dwaas, die zoalseen echte fool betaamt veel slimmer is dan hij laat blijken.

Wyrd Sisters is een adaptatie van het gelijknamige boek vanTerry Pratchett. Deze Britse fantasy-schrijver werd populair metzijn creatie Discworld, een platte wereld die door de ruimtezweeft, gedragen door vier enorme olifanten die staan op het schildvan een reuschtige

schildpad. Op deze fantasieplaneet spelen Pratchett's verhalenzich af. De absurde humor in zijn werk laat zich het bestevergelijken met die van Monty Python.

Vlekkeloos

Pratchett heeft een grote schare enthousiastefans. Ook onder deacteurs van SUDS blijken zich liefhebbers van het genre tebevinden. "Ik ken de wereld van Discworld. Die boekjes lezen alsofje een stripverhaal voor je hebt."

"Die geschifte karakters spelen is fantastisch", zegtbiologiestudent Wiet van Bragt (19), de vertolker van de dwaas. EnEelco Voorbrood, de 21-jarige eerstejaars Engels die de labielehertog speelt, is ook al een Pratchett-adept. Hij heeft zo zijneigen filosofie over zijn rol: "De duke is een tragische man, diekickt op macht. Hij is de baas, behalve als zijn vrouw erbij is. Ikspeel hem als een soort Blackadder."

De acteurs oefenen een deel van het script waarin zij besprekenhoe de heksen -de Wyrd Sisters uit de titel- te bestrijden.Regisseur Wieke van Leeuwen (22) laat de scène eindeloosherhalen tot de droge Engelse humor goed tot zijn recht komt. Hetwerkt: Marije Paulusma die als

toeschouwer bij de repetitie zit, rolt geregeld over de vloervan het lachen.

Paulusma zit er niet voor spek en bonen bij. Zij let op deuitspraak van het Engels. Want alsof geloofwaardig acteren al nietmoeilijk genoeg is, de spelers moeten ook nog eens een vlekkeloosEngels uit hun mond krijgen. "Dat is geen sinecure", zegt hertoginLisa Janssen (21),

derdejaars studente filmwetenschappen: "In het begin struikeldeik nog wel eens over zinnen. 'Sowing the ground with salt',bijvoorbeeld, dat was even wennen. Maar nadat je zoiets een paarkeer uitspreekt, lukt dat ook."

Volgens haar tegenspeler Van Bragt levert het acteren in eenandere taal nog een probleem op. "Het is een stuk lastiger omtijdens het spelen vergissingen op te vangen: Als mensen de tekstvergeten, kun je er in het Nederlands nog wel wat omheen kletsen.In het Engels is het veel moeilijker zomaar wat te improviseren,dus zit je veel meer aan je tekst vast."

Kinderen

Hoe hilarisch Wyrd Sisters ook is, de voorstellingen zullen ookeen serieuze noot bevatten. De opbrengst van het Springfestivalgaat namelijk naar War Child, een organisatie die kinderen invoormalige oorlogsgebieden helpt. De toeschouwers krijgen vooraanvang van het stuk een video te zien die uitlegt wat War Childprecies doet. Paulusma : "Studenten zijn erg begaan met wat erbijvoorbeeld in Kosovo gebeurt, maar hebben niet het gevoel dat zeer iets aan kunnen doen. Op deze manier willen we het publiek latenzien dat we er onze ogen niet voor sluiten. En dat we op onze eigenmanier kunnen helpen."

De voorzitter liep al langer rond met het idee de opbrengst vande opvoeringen aan een goed doel te schenken, ze wist alleen nietwelk.Lichtvrouw Petra Janssen (21) kwam op het idee van War Child.Volgens de derdejaars studente theaterwetenschappen sluiten deactiviteiten

van die hulporganisatie perfect aan bij de toneelclub. Deorganisatie geeft kinderen met oorlogservaringen de kans zich teuiten door middel van muziek en theater en dat heeft een helendeffect op de zwaar getraumatiseerde kinderen. Op die manier wordt,in de woorden van de hulpinstantie, 'de oorlog uit het kindgehaald'. "Theater is een nieuw expressiemiddel voor ze. De juistewoorden zijn moeilijk te vinden en tranen hebben ze niet meer, maarmet muziek en theater kunnen ze uitdrukken wat ze voelen", legt delichtvrouw uit.

"En wat is een betere plek om de aandacht te vestigen op zo'ninitiatief dan het theater", vervolgt de studente: "Ik ben vaak inhet U-theater, doe het licht voor veel voorstellingen. Het is eraltijd druk, een plek waar je heel veel mensen kunt bereiken."

Voor regisseur van Leeuwen is de wetenschap dat er een goed doelbij gebaat is een extra stimulans: "Het is natuurlijk gewoon eentoneelstuk voor de lol. Juist daarom is het zo fijn om te weten dater uiteindelijk iets goeds met het geld gebeurt, dat bezoekers methun entreegeld daaraan bijdragen."

Het is de eerste keer dat de derdejaars theaterwetenschappen eentoneelstuk regisseert. Ze heeft de handen vol met het in toomhouden van de zeventien acteurs, een enorme bezetting vooramateurtoneel. En dan is er nog behoorlijk in het script geschrapt:de oorspronkelijke bewerking van het boek door Stephen Briggs teldemaar liefst 27 rollen. "En ik wilde nog wel een stuk met maar eenpaar acteurs om mee te beginnen", grinnikt Van Leeuwen, "maar toenik het eenmaal gelezen had, was ik verkocht."

Hoogdravende woorden over wat zij met Wyrd Sisters wil zeggen,zul je van de kersverse regisseur niet horen: "Als toeschouwers zinhebben, kunnen ze er grote levenswijsheden in zien. Maar dat hoeftniet. Bij theaterwetenschappen zoeken ze overal hoge gedachten entheorieën achter, ik wilde nou eens een leuke komedie maken.Gewoon voor de lol."

Femke van Zeijl

SUDS speelt 'Wyrd Sisters' van 8 tot en met 11juni in het U-theater aan de Kromme Nieuwegracht. Aanvang 20.00uur, entree 7,50 gulden.