'Een lekker brede opleiding'

Body: 
Scholieren kiezen heel bewust voor economie inUtrecht

"Als ik een lijstje zou moeten maken van vijfuniversiteitssteden waar economie wordt gegeven dan zou Utrechtdaar niet op voorkomen", zegt VWO-scholier Olivier Prakken.Aanstaande studenten blijken vaak niet op de hoogte te zijn van eenopleiding economie in Utrecht. Laat staan van een specifiekeUtrechtse aanpak. Toch geeft een ruime meerderheid van de studentendie na hun propedeuse kiezen voor één van de viercombinatie-studies te kennen juist voor de economie naar Utrecht tezijn gekomen.

"Scholieren associëren economie vaak in de eerste plaatsmet bedrijfseconomie en niet met de sociale kant ervan. Zo kiezenze ook een studie. Het beroepsperspectief is daarbij nietonbelangrijk", zegt Mathé van Bokhoven, docent Economie aan deScholengemeenschap De Breul in Zeist. Van Bokhoven, die zelfSociale en Institutionele Economie in Utrecht studeerde,constateert een grote onbekendheid met de opleiding in Utrecht enmet de multi-disciplinaire insteek daarvan. "Over institutioneleeconomie of economie gecombineerd met recht hoef je al helemaalniet te beginnen."

Gebleken is dat scholieren door de decanen van hun middelbareschool ook niet of nauwelijks geïnformeerd worden over deeconomie-opleidingen in Utrecht. Hans van Baal, decaan bij hetKoningin Wilhelminacollege in Culemborg, vindt dat nietverwonderlijk: "Als een scholier aangeeft economie te willenstuderen, dan wil hij economie gaan studeren en niet eerstgeschiedenis of sociale geografie." Wouter Kool, VWO-scholier op DeBreul: "Je moet zelf naar de decaan toestappen. Zo werkt het. Maarwanneer je ergens nog nooit van hebt gehoord kun je ook niet omméér informatie vragen."

Het mag dan ook opvallend heten dat de meeste studenten die zichinschrijven voor één van de vier combinatie-studies tekennen geven juist voor de economie naar Utrecht te zijn gekomen.Ze maken die keuze dus nog vóór hun propedeuse-jaar. Debetreffende studenten geven in meerderheid aan dooruniversiteitsbrochures en voorlichtingsdagen te zijn geattendeerdop de Utrechtse economie. "Recht en Economie in Bedrijf enMaatschappij is voor ons echt een studentenlokker", zegt Bram vanIterson, studie-adviseur van de faculteit Rechtsgeleerdheid. "Hetgrootste gedeelte van de aanmelders gaat in het tweede jaar ookdaadwerkelijk verder met die studie."

Scholieren die voor economie in Utrecht kiezen doen datklaarblijkelijkheel bewust. Maar waarom? "Wij bieden een lekkerbrede opleiding", meent Anneke Voorend, studiecoördinator vanInternationale Economie. "Voor scholieren met een grotemaatschappelijke belangstelling is dat aantrekkelijk. Bovendienvermijden studenten bij ons de pure modelmatige en wiskundigeeconomie. Daar hebben ze geen behoefte aan." Volgensstudie-adviseur Van Iterson komen veel studenten die bevreesd zijnRotterdam of Tilburg niet aan te kunnen bij hem terecht. "Diescholieren stellen wel altijd de vraag of ze bij ons nu econoom ofjurist worden. Men is huiverig ergens tussenin te vallen. Ik kan zemeestal wel gerust stellen door te benadrukken dat het om goede enstevige vakken gaat."

Uitstelbehoefte

De aankondiging van een gemeenschappelijke economie-propedeusein Utrecht die nauw aansluit bij het nieuwe VWO-doorstroomprofiel'Economie en Maatschappij' wordt verwelkomd. Marco Oude Molenkamp,ook als docent Economie verbonden aan De Breul: "De bedoeling indat VWO-profiel is om economische theorieën niet op zich tebehandelen, maar in de context van een maatschappelijke kwestie.Dat sluit denk ik goed aan bij de manier waarop economie in Utrechtwordt aangepakt." Volgens studiecoördinator Anneke Voorend zalniet alleen de inhoudelijke aansluiting tussen hetpropedeuseprogramma en het VWO-'studiehuis' van belang zijn. "Eendeel van het welslagen is afhankelijk van de mate waarin we denieuwe werkvormen van het voortgezet onderwijs kunnen overnemen inde propedeuse. Dat betekent méér individuele begeleidingen méér praktische opdrachten."

Ook in praktische zin blijkt een gemeenschappelijke propedeusevoor veel aankomende studenten aantrekkelijk te kunnen zijn.Schooldecaan Van Balen schetst het voorbeeld van een scholier dieeconomie wil studeren, maar in het eerste jaar wel thuis wilblijven wonen. "Wanneer in Utrecht een economie-propedeuse wordtgegeven houdt hij de mogelijkheid open om later alsnog naarRotterdam of Tilburg te gaan." Anneke Voorend denkt dat depropedeuse tevens voorziet in een uitstelbehoefte. "Studentenkrijgen steeds minder tijd en gelegenheid om van studie teveranderen. Nu krijgen ze één jaar de tijd om te kijkenwelke kant ze met hun economie-kennis precies op willen. Bijkomendvoordeel is dat ze bepaalde vakken van die vier anderestudierichtingen waar ze geen interesse voor hebben links kunnenlaten liggen."

In het 'studiehuis' zal naar verwachting een grotere rol zijnweggelegd voor de docenten Economie bij de voorlichting vanscholieren over universitaire studies. De UU is dan ook voornemensde banden met diedocenten aan te halen. Verder zal de nieuwepropedeuse de komende jaren een prominente plaats krijgen in devoorlichting van aankomende studenten. Volgens VWO-scholier WouterKool moet de universiteit nu al beginnen met het werven van descholieren wanneer de propedeuse in 2000 van start moet gaan. "InVWO 6 stel je een bepaalde keuze niet zo snel meer bij. Vanaf dederde klas ga je nadenken over mogelijke vervolgstudies. Dan weetje eigenlijk al wat het in ieder geval niet wordt."

Xander Bronkhorst