Een schip als thuishonk

"De Oude Buis is voor mij een tweede huis", zegt Merel de Jong(20), studente communicatie en management. "Je hoeft nooit wat afte spreken, er zijn altijd mensen op het schip die je kent. Hier ishet altijd gezellig.""Het is een soort clubhuis, maar dan op hetwater", zegt Joyce Noteboom (22). De eerstejaars studentepedagogiek is sinds het begin van dit studiejaar lid van destudentenzeilvereniging en is vaak te vinden in de kombuis van hetschip. Ze zit in de barcommissie en de eerstejaarscommissie endaarnaast borrelt ze hier geregeld.

"Alle studenten zijn hier welkom, als ze maar iets metwatersport hebben", zegt Michiel van Wijhe, bedrijfsleider van deOude Buis en student diergeneeskunde. "We zijn een toegankelijkevereniging en misschien heeft het schip daar wel aan meegewerkt,het is herkenbaar."

De vereniging kwam elf jaar geleden in het bezit van de OudeBuis. Histos had toen geen eigen ruimte en was dringend op zoeknaar een stek waar ze haar boten kon onderhouden. "Een schip alsthuishonk is natuurlijk wel uniek voor een zeilvereniging", zegtVan Wijhe. Dus trok Histos de stoute schoenen aan en kocht hetschip van Tomes, de Utrechtse tandartsenvereniging. Tomes moest hetschip in die dagen kwijt want de toenmalige minister van onderwijsDeetman verplaatste de tandartsenopleiding naar Groningen.

Tomes had het schip in 1973 aangekocht. Het werd omgebouwd totsociƫteit en Oude Buis gedoopt. In de eerste vijftig jaar vanzijn bestaan had het schip, dat in 1923 werd gebouwd op de werf inPapenburg (Duitsland), dienst als binnenvaartschip. Het heette toennog Dixmunde en vervoerde zand en grind. "Het schip heeft vooral inhet noorden van Nederland en Duitsland gevaren", zegt VanWijhe.

Dat is te zien aan de maten. Boten werden gebouwd op lengte vansluizen, en de lengte van dit schip komt overeen met de lengte vande sluizen in dat gebied.

De Oude Buis is nu ruim achtendertig meter lang. In 1951, eentijd van economische groei, werd het schip nog met tien meterverlengd om meergoederen te kunnen vervoeren.

Toen Histos het schip elf jaar geleden in haar bezit kreeg, werdhet aanvankelijk alleen gebruikt om de Histos-vloot in teonderhouden. "Dan ging de dekplaat open en werd er weer een lasernaar binnen getakeld", zegt Van Wijhe. Maar al snel ontdekten deleden dat het schip ook kon worden gebruikt als feestruimte.

Nu, zoveel jaren later, zijn maandag- en donderdagavond vasteborrelavonden en wordt er regelmatig gefeest op het schip. "Hetvoordeel is dat we weinig overlast veroorzaken, want we liggenhelemaal vrij. We hoeven ons ook niet te houden aansluitingstijden", zegt Van Wijhe.

Maar de Oude Buis wordt niet alleen gebruikt voor degezelligheid. Verschillende commissies vergaderen er wekelijks enregelmatig worden er cursussen georganiseerd over EHBO, navigerenof het weer, allemaal verzorgd door professionele mensen.

Voor het feest van aankomende zaterdag heeft Histos eenmedewerker van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam gevraagd om eenlezing te geven over de binnenvaart in de periode 1923-1928. Histosheeft bovendien oud-leden uitgenodigd, ook van Tomes. "Die mensenzullen nog wel leuke verhalen kunnen vertellen over de Oude Buis",zegt van Wijhe. "Ik weet bijvoorbeeld dat iemand van Tomes driejaar op het schip heeft gewoond."

In de toekomst moet Histos waarschijnlijk naar een andereligplaats gaan uitkijken. De gemeente heeft bedacht dat de HOV-lijnlangs de Vondellaan moet komen en het schip zou daarbij in de wegliggen.

Van Wijhe: "De eerstkomende jaren zal de Oude Buis nog aan deVondellaan kunnen blijven, maar daarna moeten we waarschijnlijkecht weg. We hebben daarover contact met de gemeente, die moet danmaar een andere plek voor ons regelen."

Jeannine Westenberg

D4P