Een stropdas van Cap Gemini

Body: 
Sommigen wilden wel even uitproberen hoe hij stond.Maar anderen weigerden ten enen male om het cadeautje teaccepteren. Een Cap Gemini-stropdas? Een Cap Gemini-sjaaltje? Nooitvan hun leven zouden ze zo'n ding omknopen.

Emoties te over op donderdagochtend 1 april, de dag waarop hetACCU formeel ophield te bestaan en die daarom voor veelACCU-medewerkers toch al niet de gemakkelijkste uit hun loopbaanwas. En dan ook nog zo'n stropdasactie. Dat die niet was bedachtdoor de PR-boys van Cap maar door de personeelsvereniging van hetACCU als een wat curieuze 1 april-grap, was voor sommigen maar eenschrale troost.

Initiatiefnemer Ed Hof geeft toe dat niet iedereen doorhad dathet om een grap ging. "Ons idee was dat Cap Gemini een bedrijf ismet een wat stijvere sfeer dan het ACCU. Dat wilden we beklemtonendoor de medewerkers zo'n das of sjaal cadeau te doen. Zoiets istoch een leuk hebbedingetje, dachten we, maar inderdaad kon nietiedereen ons gebaar waarderen." De PR-afdeling van Cap Geminiwerkte overigens spontaan mee, vertelt Hof. Maar erg verwonderlijkis dat niet, want de ACCU'ers moesten net als anderebelangstellenden gewoon voor de spulletjes betalen.

Inmiddels heet het ACCU nu een week Cap Gemini, maar wie hadverwacht dat die verandering gepaard zou gaan met een flitsendere-styling van het met Wiskunde & Informatica gedeelde pand aande Budapestlaan komt bedrogen uit. Alsof er niets veranderd isstaat op dinsdag boven de ingang nog gewoon te lezen dat hier hetACCU is gevestigd en ook in het gebouw wordt nergens duidelijk datwe nu te gast zijn bij Cap Gemini. Op de vraag wat er voor henveranderd is, halen Jacques Ariaans en Frans Attevelt dan ook hunschouders op. Er is nieuw briefpapier gekomen en ze hebben eenmededeling gekregen dat contacten met derden voortaan via dePR-afdeling moeten lopen. "Dus eigenlijk mogen we niets meer tegenje zeggen. Maar verder? Ach nee, het werk gaat gewoon door."

Oudgediende Paul Hessel loopt intussen pontificaal met zijnnieuwe das om door de gangen. Maar Hessel kennende hoeft dat nietper se te worden opgevat als adhesiebetuiging aan zijn nieuwewerkgever. "Mijn vrouw vond het een stemmige das die wel mooi stondbij dit pak," verklaart hij plechtig. Ook voor Hessel en collegaKees Manten is er qua werk nog niet veel veranderd. Maar, wilManten wel kwijt, gevoelsmatig is het toch niet meer hetzelfde."Het is en blijft een rottig gevoel dat ik nu geen medewerker vande universiteit meer ben."

Of Cap in de drie jaar dat het voormalige ACCU nog in de Uithofzal blijven, veel zichtbaarder zal worden aan de Budapestlaan isoverigens de vraag. Volgens directeur drs. M. Angenent van defaculteit Wiskunde & Informatica die het beheer van het gebouwheeft overgenomen, is afgesproken dat de naam Cap Gemini niet grootop de gevel zal komen, maar hoogstens op een klein bordje bij deingang. Of de huidige naam 'ACCU-Wiskunde gebouw' door een anderezal worden vervangen weet de directeur nog niet. "Het college vanbestuur zou graag zien dat ons gebouw de naam krijgt van eenbekende Utrechtse wiskundige. Dan zou het probleem in éénklap zijn opgelost. Het punt is alleen dat we ook na lang zoekennog geen Utrechtse wiskundige hebben kunnen vinden die aan allevoorwaarden voldoet."

EH