Effectief procederen

Body: 
Het was de universiteit al jaren een doorn in het oog: hetverschijnsel van de rechtenstudenten die zich bij de Kring vanUtrechtse Repetitoren (KUR) of elders de fijne kneepjes van hetrecht lieten bijbrengen, en die zich bij de Universiteit Utrecht(UU) als goedkope examenstudent inschreven omdat de begeerdemeestertitel nu eenmaal niet zonder universitaire tentamenbriefjesvalt te halen. De constructie werd veel gebruikt door elderswonende en vaak al werkende studenten. Maar als gevolg van hetgebrek aan controle tijdens de colleges riep zij als het ware ommisbruik. Wie kon namelijk garanderen dat diegenen die zichinschreven als examenstudent niet toch gewoon (delen van het)universitair onderwijs volgden?

Tot voor twee jaar stond de universiteit machteloos, omdat deminister de bedragen vaststelde die studenten moesten betalen. In1996 kregen de universiteiten echter zelf zeggenschap over dehoogte van de collegegelden. Utrecht zag zijn kans schoon om aan deongewenste situatie een einde te maken. In twee forse stappen werdhet verschil van zo'n duizend gulden tussen examengeld encollegegeld weggewerkt en werden de twee bedragen gelijkgetrokken.

De consternatie bij de examenstudenten was groot. Met steun vande KUR tekenden zij in september 1997 bij het College van Beroepvoor het Hoger Onderwijs bezwaar aan tegen de prijsverhoging vanzo'n vijfhonderd gulden. Slechts tentamen doen hoeft toch nietzó duur te zijn? Maar dat argument was aan de UU niet besteed.Gezien de administratieve rompslomp is een bedrag van 250 guldenper tentamen niet onredelijk, was het argument. Daarbij ging de UUer gemakshalve maar aan voorbij dat voltijds studenten voor datzelfde bedrag óók nog eens een heel jaar onderwijskrijgen.

Helaas voor de KUR-studenten bleek het College van Beroep delezing van de universiteit te volgen en verklaarde het de bezwarentegen de prijsverhoging ongegrond. Strikt juridisch was er nietstegen in te brengen, was de conclusie en een uitspraak over demaatschappelijke aanvaardbaarheid van de universitaire handelwijzebehoorde niet tot haar taak. Jammer dus voor de KUR-studenten diekomend studiejaar de volle mep zullen moeten betalen. Maaréén troost hebben ze. Van de (universitair geschoolde)juristen van de UU hebben ze in ieder geval een geheel gratis lesjegekregen in effectief procederen.

EH