Einde aan 'naam' Algemene Letteren

Body: 
Mediëvistiek wordt een variant van AlgemeneLetteren en die opleiding wordt op haar beurt omgedoopt tot Taal-en Cultuurstudies. Dat is wellicht de belangrijkste consequentievan de herordening van het opleidingenaanbod waartoe de faculteitLetteren zich zag gedwongen na de vorig jaar door de VSNU-commissieVeldhuis uitgevoerde inkrimping van het landelijk geregistreerdeopleidingenaanbod. Mediëvistiek verloor daarin de status vanopleiding.

"Onze prioriteit blijft het terugkrijgen van hetopleidingslabel", zegt dr. O. Lie, voorzitter van deopleidingscommissie Mediëvistiek. "Wij verkeren nog steeds inde veronderstelling dat er sprake is van een misverstand." Ook hetfaculteitsbestuur van Letteren toonde zich verbaasd over hetontnemen van de status van de bovenbouwopleiding die in allevisitaties een zeer goed figuur sloeg. De faculteit gaat bij hetcollege van bestuur aandringen op het starten van een procedurevoor een hernieuwde aanvraag. Collegevoorzitter Veldhuis zou zich -nu hij de VSNU-pet heeft afgezet - al positief hebben uitgelatenover dat initiatief.

Op korte termijn moest de opleiding met het faculteitsbestuurechter op zoek naar een plaats voor Mediëvistiek.Zusterfaculteiten in Groningen en Nijmegen besloten de opleidingonder te brengen bij Geschiedenis. In Utrecht werd dat gezien hetunieke, multidisciplinaire karakter van de studie niet wenselijkgeacht. Het beste alternatief bleek de huidige bovenbouwopleidingMediëvistiek vanaf 1 september 2001 integraal aan te merkenals zesde variant van de opleiding Algemene Letteren. Studentenkrijgen dan een bul Algemene Letteren met een certificaatMediëvistiek. Lie: "Wij behouden nu het gehele vasteprogramma. Dat was onze inzet. Het blijft echter eennoodoplossing."

De VSNU-operatie had in de Utrecht gezien het relatief kleine enklassieke opleidingenaanbod in vergelijking met andereLetterenfaculteiten weinig consequenties. Toch zijn er nog enkeleandere belangrijke verschuivingen. Zo zal Algemene Letteren in hetnieuwe millenium als Taal- en Cultuurstudies door het leven gaan.En de bovenbouwopleidingen Fonetiek en Algemene Taalwetenschappenzullen onder de noemer 'Taalwetenschap' moeten clusteren.

XB