Elsbachtal herbergt kennis over de mens

Body: 
De geschiedenis van de begroeiing van rivierdalengeeft een goed inzicht in de menselijke activiteiten in dat gebied.Dat constateert de Duitse onderzoeker Wolf-Dieter Becker in eenminutieus onderzoek naar vier millennia plantenresten in het dalvan de Elsbach, waarop hij maandag in Utrecht promoveert.

Becker, die werkzaam is bij het Institut für Ur- undFrühgeschichte in Keulen, verzamelde zo'n tweehonderdduizendmonsters van plantenresten in het Elsbachtal, het dal van de Duitsebeek ten oosten van Roermond voordat die plaats moest maken voorbruinkoolafgravingen. Hij laat zien dat het oorspronkelijke bosrond 800 voor Christus begint plaats te maken voor grasland en datdan ook voor het eerst een beek door het dal stroomt. In deRomeinse tijd verdwijnt die beek echter weer, zo blijkt uit degevonden plantensoorten. De vondst van resten van een elzenhoutenwaterleiding maakt duidelijk dat het water uit de bronnen in hetdal dan wordt opgevangen voor gebruik als drinkwater.

Ook de politieke onrust in de na-Romeinse tijd wordtweerspiegeld door de vegetatie van het Elsbachtal. Nadat het enigeeeuwen als weidegebied is gebruikt, vond Becker er vanaf het jaar300 weer een toename in plantenresten. Kennelijk trekken steedsmeer bewoners weg, want rond 500 is vrijwel het hele gebied weerbedekt met bos. Anderhalve eeuw later neemt de vondst vangraanresten (vooral rogge) sterk toe, ten teken dat het Elsbachtalin het rijk van Karel de Grote opnieuw en nu definitief door demens in bezit is genomen.

EH