Erflaters van de Universiteit Utrecht

Body: 
Willem Leonard Pieter Arnold Molengraaf(1858-1931)Hoogleraar te Utrecht in het Handels- en Zeerecht en BurgerlijkeRechtsbevordering van 1885 tot 1917.

Belangrijkste eigenschap: Volgens zijn zelf verzonnenwapenspreuk 'Fortis tenax' (krachtig vasthoudend) volhardend in hetverwezenlijken van de idealen die hij zich al jong heeftgesteld.

Wetenschappelijke verdienste: Auteur van het zeer invloedrijkeleerboek 'Leidraad bij de beoefening van het NederlandscheHandelsrecht'. Voorts: een visionair geleerde waar het demodernisering van wetgeving (van zijn hand is bijvoorbeeld de nogsteeds geldende Failissementswet) en rechtspraktijk betreft.

Oud-leerling Hermesdorff over Molengraaff: "De colleges munttenniet bepaald uit door levendigheid. Molengraafs betoog had ietsrustigs, bijna iets priesterlijks... (Maar) wie bij de Utrechtsehoogleraar de gebruikelijke theevisite bracht, ontdekte... de waremens in deze schijnbaar zo ongenaakbare figuur. Hij bleek volbelangstelling te zijn voor zijn leerlingen."

Molengraaff zelf, tijdens zijn afscheidscollege: "Alleen dan hebik hier met vrucht gearbeid indien ik er in geslaagd ben U (zijnstudenten) op Uwen verderen levensweg iets mede te geven dat U instaat stelt, in welke betrekking gij ook geplaatst moogt worden,mede te werken aan de heerschappij van het recht in hetmaatschappelijk leven."

AH