Faciliteitenbedrijf in reorganisatie

Body: 
Het college van bestuur heeft de herstructurering vanhet Faciliteitenbedrijf Utrecht (FBU) bij de vakbonden aangemeldals een formele reorganisatie. Collegelid W. Kardux herhaalt het aleerder door het college ingenomen standpunt dat het niet in de redeligt dat er gedwongen ontslagen zullen vallen.

Het besluit om het FBU te reorganiseren is in lijn met devoorstellen die interim-directeur C. Pafort in oktober in dierichting heeft gedaan. Hij stelde toen voor om de huidige dertienonderdelen van het in 1991 opgerichte 'bedrijf' te laten opgaan indrie nieuwe afdelingen. Alleen voor enkele 'branchevreemde'onderdelen, zoals de succesvolle autoverhuur, werd afstotingoverwogen.

Inmiddels heeft het college besloten om de reorganisatie ingrote lijnen te laten verlopen langs de door Pafort voorgesteldelijnen. Nieuw is het voorstel om geen onderdelen af te stoten, maarom de strikt commerciƫle activiteiten onder te brengen in eennieuw 'privaat' onderdeel van de FBU-organisatie. Die activiteitenwaarvan ook het ziekenhuis en de hogeschool gebruik (kunnen) maken,zouden in de toekomst onder gezamenlijke vlag kunnen wordengeorganiseerd.

Kardux beklemtoont dat het CvB tevreden is over de manier waaropde onderdelen van het FBU functioneren en dat er geen plannenbestaan voor harde ingrepen. Hij hoopt dat de nieuwe organisatie alvoor de zomervakantie zijn beslag zal hebben gekregen.

EH