Faculteiten wacht tekort door 'rekenfout'

Body: 
Alle faculteiten komen in grote financiëleproblemen als zij nu hun eigen huur zouden moeten betalen. Hetrekenmodel dat het college van bestuur in zijn voorstel voor hetdecentraliseren van de huisvestingslasten gebruikt om de hoogte vande huur te bepalen, klopt niet. Het gevolg is dat elke faculteittonnen te weinig krijgt voor de huur.

Per 1 januari moeten de faculteiten en diensten huur betalenvoor de ruimtes die ze gebruiken. Dit om, zoals het college vanbestuur zegt, een doelmatiger gebruik van de beschikbare ruimte tebevorderen. Momenteel neemt het college nog alle huisvestingskostenvoor zijn rekening. Het gaat hier om een totaalbedrag van 97miljoen gulden.

Deze miljoenen moeten vanaf volgend jaar over de verschillendefaculteiten en diensten worden verdeeld. Hiervoor is een rekenmodelontworpen. Dit model gaat uit van het vloeroppervlak dat eenstudent en een fulltime medewerker - in dit model zijn tweeparttimers samen één fulltimer - nodig heeft. Dat leverteen aantal vierkante meters op en een daarbij behorend budget dathet college aan de onderdelen geeft om de huur te betalen.Faculteiten die kans zien minder ruimte te gebruiken dan waarvoorze geld krijgen kunnen zo wat verdienen, terwijl dezelfde ruimteaan anderen verhuurd kan worden, is de achterliggende gedachte.

Het college trekt echter van het budget dat faculteiten krijgende inkomsten af die een faculteit binnenhaalt uit externe bronnen.Hiermee gaat het college de fout in, zegt onder andere de directeurvan de Rechtenfaculteit Klein.

Klein: "Het college kijkt naar de totale derde geldstroom,rekent dat weer om in fte's (fulltime equivalent, red.) wat weerstaat voor een bepaalde hoeveelheid vloeroppervlak." Als dierekensom zou kloppen, zegt Klein, lopen er op de Rechtenfaculteitzeventig tot honderd mensen van buiten rond die huur verschuldigdzijn aan de faculteit. Dat klopt niet, zegt Klein, omdat de derdegeldstroom uit meer dan alleen verhuur van ruimte bestaat. "Wehebben ook inkomsten uit dienstverlening en bijvoorbeeld de verkoopvan readers."

Volgens Klein komen alle faculteiten door het huidige rekenmodeltonnen te kort voor de huur. "Voor het CvB is dit rekenmodelaantrekkelijk, maar voor de faculteiten niet." Volgens directeur P.Adelaar van Ruimtelijke Wetenschappen is het rekenmodel voor hetcollege gunstig omdat het CvB nog 24 miljoen gulden zoekt om hethuidige gebouwenbezit op peil te kunnen houden. Of het rekenmodelook gestoeld is op het binnenhalen vandie 24 miljoen durft hij niette zeggen. "Dat de huisvestingslasten gedencentraliseerd worden isin principe aanvaard. Het rekenmodel moet nog wel wordenverfijnd."

Via de decanen van de faculteiten hopen de directeuren hetcollege van bestuur nogmaals naar het rekenmodel te latenkijken.

Verantwoordelijk bestuurslid Voorma kon niet voor commentaarworden bereikt.

GK

Zie ook de Analyse