Faculteitsraad verdwijnt mogelijk bij Geneeskunde

Body: 
Als het aan het college van bestuur van de UU en de Raad van Bestuur van het UMC ligt, krijgt Geneeskunde als enige Utrechtse faculteit een systeem van gedeelde medezeggenschap. In plaats van de huidige faculteitsraad (FR) komen een studentenraad (SR) en een commissie onderwijs en onderzoek van de ondernemingsraad (OR).

In een memo aan de Universiteitsraad stelt het college van bestuur dat de medezeggenschap in de faculteit Geneeskunde vanwege de verwevenheid met het UMC Utrecht niet op dezelfde manier kan worden georganiseerd als in de zes andere faculteiten. Die kennen - net als Geneeskunde op dit moment - een systeem van ongedeelde medezeggenschap. Dat wil zeggen dat medewerkers en studenten gezamenlijk met het faculteitsbestuur overleggen over zowel de strategie als de bedrijfsvoering van hun faculteit.

Omdat de strategie van de faculteit Geneeskunde nauw samenhangt met de bedrijfsvoering binnen het UMC, verhindert de huidige situatie (de FR praat alleen over de strategie, de OR alleen over de bedrijfsvoering) een effectieve uitoefening van het recht van medewerkers op integrale medezeggenschap, aldus het college. Dat probleem zal verdwijnen als het overleg over de strategie wordt gevoerd door een speciale commissie onderwijs en onderzoek uit de OR. De leden van die commissie, die in de OR ook overleggen over de bedrijfsvoering, zullen het benodigde overzicht wel hebben.

Gevolg van deze keuze is een scheiding van medewerkers en studenten. Voor die laatsten wordt een aparte studentenraad gevormd die zich net als de commissie O&O bezig houdt met de strategie van onderwijs en onderzoek en met het bestuur van de faculteit. De studentenraad en de commissie O&O vergaderen minimaal twee maal per jaar samen over onder meer het facultaire deel van het strategisch plan en over de onderwijs- en examenregelingen van de verschillende opleidingen binnen de faculteit.

De keuze voor deze vorm van medezeggenschap is mede gebaseerd op een advies van een commissie, waarin twee leden van de huidige FR en twee OR-leden zitting hadden. De Raad van Bestuur van het UMC heeft dit advies in grote lijnen overgenomen en het concept-faculteitsreglement in december 2007 vastgesteld. Deze week vergadert de faculteitsraad Geneeskunde over de voornemens, waarna de Universiteitsraad in maart moet beslissen of hij instemt met deze afwijking van de in Utrecht gebruikelijke vorm van gedeelde medezeggenschap.

EH