Farmacie eist geld van college

Body: 
De faculteit Farmacie vreest er de komende vier jaarruim zes miljoen gulden bij in te schieten. Volgens de faculteitheeft het college van bestuur een eerdere toezegging om defarmaceuten financieel tegemoet te komen onder tafel latenverdwijnen.

"We beginnen dus weer helemaal opnieuw." Met die verzuchting gafraadslid Van Bennekom vorige week perfect de moedeloosheid weer diehet nieuwe universitaire bekostigingsmodel bij Farmacie heeftveroorzaakt. Tot 1997 had de faculteit jarenlang te weinig geldgekregen vanwege de zogeheten groei- en krimpgrens van 2,5 procent.Die grens zorgde er voor dat de toename van het budget stelselmatigachterbleef bij de snelle groei van het aantal studenten. Twee jaargeleden werd met het college van bestuur afgesproken om het totdrie miljoen gulden opgelopen tekort in vijf jaar in te lopen. Totzijn verbazing vond het faculteitsbestuur deze afspraak echter nietterug in het nieuwe bekostigingsmodel dat volgend jaar wordtingevoerd.

Daar komt bij dat de financiering van faculteiten voortaan insterke mate samenhangt met het aantal uitgereikte diploma's. Omdatvoor Farmacie het na ongeveer zeven jaar uitgereikteapothekersdiploma als uitgangspunt is genomen, zal de faculteit pasvanaf het jaar 2003 financieel worden gecompenseerd voor de sterketoename van het aantal studenten in de afgelopen drie jaar. Gevolgis een onvermijdelijk begrotingstekort dat de komende vier jaar zaloplopen tot in totaal zes miljoen gulden, zo waarschuwt defaculteit het college. Daarmee zou de beleidsreserve van Farmaciein 2004 tot nul zijn gereduceerd.

Hoewel in de faculteitsraad vorige week werd erkend dat eenfaculteit als Letteren er nog aanmerkelijk slechter voorstaat, wasde verontwaardiging over de niet nagekomen toezegging niettemingroot. In een brief aan het college dringt het faculteitsbestuuraan op overleg en vraagt het om uitvoering van de afspraak uit1997.

EH