Fosfor en kalium bedreigen soortenrijkdom

Body: 
Om te voorkomen dat de plantensoorten uitnatuurgebieden verdwijnen, moet meer aandacht worden geschonken aanhet terugdringen van fosfor en kalium.

Dat constateert de Utrechtse milieukundige Harry Olde Venterikuit onderzoek waarop hij deze week promoveerde. Volgens OldeVenterik wordt bij het tegengaan van de zogeheten eutrofiering vande bodem - de toename van voedingsstoffen waardoor enkele sterkgroeiende plantensoorten andere verdringen - vooral gelet op dehoeveelheid stikstof. Maar uit zijn onderzoek wordt duidelijk datkalium en met name fosfor een minstens even belangrijke rol spelenin dit proces. Dat aan deze twee stoffen tot nu toe weinig aandachtwordt geschonken verklaart mede het mislukken van sommigenatuurherstelprojecten. Vooral blauwgraslanden en kalkmoerassenzijn meer gebaat bij maatregelen die gericht zijn tegen fosfor danbij het terugdringen van stikstof in de bodem. Dat kan bijvoorbeeldgebeuren door het opkwellen van fosforarm grondwater te bevorderen,maar soms zal het zelfs nodig zijn om de fosforrijke bovenstebovenlaag te verwijderen.

EH