Fusie diensten FSB

Body: 
De P&O-afdelingen van Farmacie, Scheikunde enBiologie zullen op 1 september worden samengevoegd totéén gezamenlijke dienst voor de drie faculteiten. Laterdit jaar zal ook op zes andere terreinen een fusie plaatsvinden.Gedwongen ontslagen worden niet bij voorbaat uitgesloten.

De P&O-afdelingen van Farmacie, Scheikunde enBiologie zullen op 1 september worden samengevoegd totéén gezamenlijke dienst voor de drie faculteiten. Laterdit jaar zal ook op zes andere terreinen een fusie plaatsvinden.Gedwongen ontslagen worden niet bij voorbaat uitgesloten.

Met de aankondiging van de reorganisatie van de ondersteunendediensten in de drie 'FSB-faculteiten' werd vorige week een nieuwestap gezet in een proces dat ruim twee jaar geleden van start gingmet het beruchte rapport-Van Vroenhoven. In dat nooit openbaargemaakte stuk suggereerde de door het college van bestuuringehuurde organisatieadviseur een verregaande samenwerking tussende drie faculteiten op ondersteunend gebied om de efficiency van dedienstverlening te verbeteren. Die voorstellen riepen echter zoveelweerstand op dat het college van bestuur het rapport ijlings vantafel haalde en oud-Natuurkundedirecteur dr. P. Zeegers opdrachtgaf om andere vormen van samenwerking te onderzoeken.

Resultaat van het werk van Zeegers is dat er nu een stuk optafel ligt waarin de drie faculteiten alsnog een forsereorganisatie van de ondersteuning aankondigen. Die houdt in dat opzeven terreinen (personeel, financiën, instrumentele dienst,automatisering, beeldverwerking, huisvesting en arbo) wordtgestreefd naar een fusie van de huidige facultaire afdelingen.Belangrijkste verschil met het voorstel van Van Vroenhoven is datde drie bureau's (inclusief de faculteitsdirecteur en devoorlichter) zelfstandig zullen blijven.

Volgens het plan zullen de nieuw te vormen afdelingen elk onderéén van de drie directeuren komen te vallen. Voor eenfors aantal medewerkers zal de reorganisatie dus een gedwongenoverstap naar een andere faculteit met zich meebrengen.

Voor de personeelsafdelingen is inmiddels al eenreorganisatieplan opgesteld, waaruit blijkt dat in de nieuwe dienstwellicht één plaats overtollig zal worden. Hoewel dereorganisatie niet is bedoeld om te bezuinigen, sluit Zeegers nietuit dat ook bij de andere afdelingen plaatsen kunnen verdwijnen.Hoewel gestreefd wordt naar volledige herplaatsing van het zittendepersoneel, sluiten de drie faculteiten gedwongen ontslagen niet bijvoorbaat uit.

EH