Gammapropedeuse afgeschaft

Body: 
De zogeheten gammapropedeuse zal met ingang van 1september 2000 in zijn huidige vorm niet meer bestaan. Een notitiemet dat voornemen heeft het faculteitsbestuur verspreid onder dezeven opleidingsbesturen van de faculteit Sociale Wetenschappen.Daarmee wordt een wens van met name de psychologen vervuld. Diehebben zich al sinds het begin van de gammapropedeuse begin jarentachtig tegen de constructie verzet.

Aanleiding voor een wijziging van het propedeusejaar is volgensdecaan prof.dr. J. Rispens het feit dat de sociale wetenschappen zo"dramatisch slecht scoren", onder meer in visitatierapporten, maarook in de Elsevier-enquête en nog onlangs in de KeuzegidsHoger Onderwijs.

"Er moeten met voortvarendheid verbeteringen en veranderingen inhet onderwijs aangebracht worden", vindt de decaan. "Het facultairprofiel moet beter en de kwaliteit van de opleidingen moet beter."Volgens het faculteitsbestuur zou die profilering het bestegestalte kunnen krijgen door niet al tijdens het begin van destudie de hele waaier aan sociale wetenschappen te presenteren,maar pas tijdens de laatste twee studiejaren.

Tijdens de eerste twee studiejaren moeten de opleidingen eengrondige disciplinaire inleiding kunnen verzorgen (dus bijvoorbeeldin de psychologie of de pedagogiek). Tevens moet er dan ruimte zijnom academische vaardigheden te trainen en voorprobleem-georiënteerd onderwijs rondom bepaalde thema's.

"Dat hoeft niet te betekenen dat elke opleiding een eigenpropedeusejaar gaat verzorgen", meent de decaan. "Misschien komener drie of vier propedeuses, en blijft de huidige gammapropedeusegewoon bestaan. Dat hangt van de opleidingsbesturen af. Die moetennu een voorstel voor een nieuw onderwijsprogramma maken, datvervolgens door de faculteitsraad wordt besproken, waarna de decaanhet vaststelt."

De ideeën van het faculteitsbestuur staan haaks op eenvorig jaar gesloten convenant tussen de opleidingen van socialewetenschappen, waarin de gammapropedeuse voor vijf jaar was zekergesteld. Volgens Rispens was bij het sluiten van dit convenant "alwel duidelijk dat niet alle opleidingen voldeden, maar dat degeluiden die ons vervolgens bereikten zo dramatisch waren, datkonden wij toen nog niet bevroeden."

De decaan komt met zijn besluit tegemoet aan de wens van depsychologen. Zij hebben zich al jaren verzet tegen degammapropedeuse. Zij vonden dat daarin te weinig ruimte is voor'echtepsychologievakken.' De dramatisch slechte beoordeling vanpsychologie in de laatste Elsevier-enquete is waarschijnlijk dedruppel geweest, denkt prof.dr. E. Elbers van ASW. "Degammapropedeuse wordt door de psychologen gebruikt als zondebok.Dat is wat eenzijdig. Een opleiding bestaat niet alleen uit eenpropedeuse. Bovendien is opheffen een onverstandig besluit. Je zietook elders in het land dat men een brede gammapropedeuse wilstarten."

Een actiegroep van studenten ziet het besluit als "een overval".Via een rondzend-mail roepen ze studenten en docenten op om hunmening te geven over wat zij noemen 'de affaire'. Ze zijn vooralverontwaardigd over het eigenmachtig handelen van het bestuur."Zijn dit de eerste uitwassen van de MUB?", vragen ze zich af.

"Het is gewoon in de wandelgangen besloten" aldus studente PetraKuppens, die spreekt namens alle studenten die actief zijn in radenen besturen. Ze noemt de afschaffing van de gammapropedeuse enormeverspilling. "Er zijn kilo's papier geproduceerd en veel docentenhebben zich jarenlang ingezet voor de propedeuse. Dat wordt nuallemaal overboord gegooid."

Volgens decaan Rispens wordt de opvatting dat 'het beter moet'door alle opleidingsvoorzitters gedeeld. Maar hij is er niet zekervan dat iedereen ook vindt dat dat het beste kan via eenonderwijsvernieuwing zoals nu voorgesteld, en op zó'n kortetermijn.

AvD, AH

Zie ook de opinie en het redactioneel op pagina4 en 5